ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „Viber бот активация за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 14 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 14 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 29.05.2018 г. и продължава до 16.09.2018 г.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola и Coca-Cola Zero в опаковки от 500 ml. с промоционални кодове под капачките.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

  • VIP пропуск за концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour за градовете: Пловдив, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас и Банско.

Наградата е няма търговска стойност и паричен еквивалент.  

Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 35 – по 5 backstage пропуска за всеки един от градовете, които са общо 7.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката ще откриете уникален код за регистрация във Viber бот-а на Coca-Cola Bulgaria, който може да бъде регистриран в платформата. Всеки уникален код участва за backstage достъп до концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Всеки участник има право да спечели само един backstage достъп за определен град, но може да регистрира неограничено количество кодове.

8.2.  Детайли за регистрация, участие и теглене на печеливши:

За да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да е e потребител на (да следва) автоматизирана софтуерна система - чат бот на Coca-Cola Bulgaria в платформата Viber. Регистрация на уникален код може да бъде направена чрез бутон в десния ъгъл на бота, след чието натискане автоматично отвежда към поле за регистрация. След регистрацията на кода, всеки участващ трябва да избере града на концерта, който иска да посети. След като е избрал съответния град от концерта, потребителят има право да участва в томболата само за съответния град. Томболата с регистрираните кодове за спечелване на награда за съответния град ще се проведе  2 работни дни преди събитието в съответния град, като на същия ден печелившите ще получат известие чрез дигитален билет, изпратен чрез бота на Coca-Cola Bulgaria. Всеки победител ще получи индивидуален билет с уникален код, който след това ще трябва да представи директно от Viber бота чрез смартфона си на организаторите на Pop-up магазина на мястото на събитието. Без показване на дигиталния билет, печелившият няма да бъде допуснат в бекстейджа на концерта. Освен показване на билета е нужна и верификация на самоличността на печелившия чрез съответните документи: лична карта или друг документ за удостоверяване на самолисчността по Закона за българските лични документи.

Билетът важи само и единствено за печелившия и не може да бъде използван от други лица.

Регистрация е безплатна и:

  • изисква регистрация на код
  • не изисква попълване на лични данни
  • не изисква създаване на индивидуален профил на потребителя
  • при регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за промоцията, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията, споменати по-горе на промоцията.

8.3.  Колкото повече регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда.. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене, тоест съответен град. Един Участник може да спечели не повече от една награда за всяко теглене, съответно за всеки отделен град.

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове във Viber, стартира на 29.05.2018 г. и продължава до 13.09.2018 г. до 11:00 ч. преди обяд (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията във Viber са, както следва:

Първият период започва да тече от вторник, 29.05.2018 до сряда 05.06.2018, 11:00 ч. преди обяд. За град Пловдив, Съответно първото теглене на награди е на 05.06.2018 –сряда– 2 работни дни преди съответния концерт. Следващите периоди са:

От 29.05.2018г. до 19.06.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Велико Търново

От 29.05.2018г. до 06.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд – град Русе

От 29.05.2018г. до 09.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Варна

От 29.05.2018г. до 12.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Бургас

От 29.05.2018г. до 30.08.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Банско

От 29.05.2018г. до 13.09.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град София

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 05.06.2018, 19.06.2018, 06.07.2018 , 09.07.2018, 12.07.2018 , 30.08.2017 и последно теглене на 13.09.2018.

Участници в томбола за този награден фонд могат да бъдат само граждани на Република България; участникът трябва да регистрира минимум един код преди посочения по-горе период на теглене, за да участва в жребия за билет за достъп до backstage-a на някой от концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Ако печелившият е между 14 г. и 18 г., то той/ тя трябва да носи попълнена декларация по образец или бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Победителите ще бъдат обявявани веднага в деня на теглене на жребия с изпращане на дигитален билет в платформата Viber. Дигиталният билет важи за 1 човек и не може да бъде преотстъпван.  Във всеки град ще има по 5-ма печеливши. Съответно общият брой на билетите е 35.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 билет за всеки жребий, тоест град.

8.4. За да бъде допуснат за участие за спечелване на backstage пропуск за конецертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира код от капачка на участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата Viber.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според Част 4 от настоящите правила.

9.2. Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат уведомявани в платформата Viber в деня на изтегляне на жребия чрез съобщение и изпращане на дигитален билет. Получаването е лично.

9.3. Дигиталният билет с уникален код трябва да бъде представен директно от Viber бота чрез смартфона на печелившия на организаторите на Pop-up магазина на мястото на събитието. Без показване на дигиталния билет, печелившият няма да бъде допуснат в бекстейджа на концерта. Освен показване на билета е нужна и верификация на самоличността на печелившия чрез съответните документи: лична карта или друг документ за удостоверяване на самолисчността по Закона за българските лични документи.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки с кодове за участие в Промоцията.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

10.3. Всички предявени кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на билета.

10.5. Организаторът на Промоцията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация в публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling).

10.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

10.7. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на мобилното приложение Viber, както и на софтуера за комуникация в публичния канал на Coca-Cola в приложението Viber (https://viber.com/tastethefeeling).

10.8. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края й.

14.2. Печелившите награда VIP пропуск за концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се съгласяват да бъдат снимани и снимки и видеоматериали с тяхно участие да бъдат публикувани от партньори на Организатора в публичния канал на Coca-Cola Bulgaria във Viber (https://chats.viber.com/tastethefeeling), в страницата на Coca-Cola Bulgaria във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в YouTube канала на Coca-Cola (https://www.youtube.com/user/cocacola), в Snapchat профила на Coca-Cola (https://www.snapchat.com/add/cocacolabg) и в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/), без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително заплащане на печелившия участник.