ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: 19/06/2018

 

1.               Какво е това Уведомление за защита на личните данни?

1.1            The Coca-Cola Company (Кока-Кола Къмпани) и нейните филиали уважават Вашата лична неприкосновеност. Те искат да сте запознати с това как събират, използват и разкриват информация, отнасяща се пряко или косвено с Вас като  физическо лице („лични данни”), и с правата, които имате във връзка с това.

1.2            Това Уведомление за защита на личните данни („Уведомлението за защита на личните данни”) описва как NV Coca-Cola Services SA (НВ Кока-Кола Сървисис СА), дружество с адрес на управление: Брюксел 1070, „Шосе дьо Мон” № 1424, („ККС”, „ние”, „наш” и „нас”), обработва Вашите лични данни, събрани във връзка с чатбота FIFA World Cup™, който активирахме във Facebook („Платформата”).

1.3            Платформата симулира разговор по Вашя Facebook Messenger. Платформата Ви позволява да играете игри с промоционална и търговска цел, да теглите изключителните стикери 2018 FIFA World Cup™, да отговаряте на въпросите, изпратени Ви на Платформата, да получавате промоционални и рекламни съобщения, да участвате в промоции и специални оферти, програми за лоялност и други оферти/промоции.

1.4            ККС е администраторът на данните (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО наричан за краткост „Общ регламент относно защитата на данните”), който е отговорен за обработката на Вашите лични данни, както е описано в Съобщението за поверителност.

1.5            На Платформата може да получите покана на посетите интернет страницата на MySPARX x WOAH (и нейните разновидности в страната), която е достъпна на адрес www.mysparx.bg, и/или да изтеглите мобилното приложение на MySPARX x WOAH. В такъв случай съобщенията за поверителност, които са на разположение тук ( „Съобщения за поверителност при регистрация”), ще се отнасят за Вас в допълнение на това Съобщение за поверителност:

 

Пазари

Уведомление за защита на данните, идентифициращи клиента

Уведомление за защита на личните данни

Австрия

https://at.woah.com/de/cid-privacy-notice.html

http://docs.woah.com/legal/privacy/de-AT

Полша

https://pl.woah.com/pl/cid-privacy-notice/

http://docs.woah.com/legal/privacy/pl-PL

Швейцария

 

http://docs.woah.com/legal/privacy/de-CH

http://docs.woah.com/legal/privacy/fr-CH

Сърбия

 

http://docs.woah.com/legal/privacy/sr-RS

България

https://mysparx.bg/page/privacy-policy

 


1.6            Можете да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, предоставене в точка 8 от тази Уведомление за защита на личните данни.

2.               Какви лични данни събираме за Вас?

a.                Личните данни, които събираме и обработваме

[Ако сте регистриран потребител, личните данни по-долу ще бъдат свързани с тези, събрани и обработени съгласно Съобщенията за поверителност при регистрация.]

Когато използвате Платформата, ние събираме и обработваме Вашия идентификационен код за страницата („PSID”). PSID е уникален идентификационен код, който получавате за всяка страница на Facebook, с която започвате разговор. PSID не съдържа изрични препратки към Вашия публичен профил във Facebook или Вашата самоличност.

Освен PSID събираме следните лични данни:

·       разговора между Вас и Платформата, и отговорите, които сте предоставили на Платформата. Ще се събират само бързите отговори. Бързи отговори означава отговорите, които съответстват на предварително определения модел на разговор на Платформата и правят провеждането му възможно. Отговорите, които се различават от гореспоменатите бързи отговори, ще се игнорират автоматично, за да се избегне събирането на данни, които не са необходими за функционирането на Платформата.

·       информация, отнасяща се до това как използвате Платформата (напр. кога, колко пъти и колко дълго сте взаимодействали с Платформата, колко пъти сте кликнали върху даден обект, дали сте теглили нещо).

 

Нямаме достъп и не събираме други Ваши лични данни.

б.         Чувствителни лични данни

Не събираме и обработваме лични данни, отнасящи се до Вашите:

·       расова и етническа принадлежност;

·       политически убеждения;

·       религиозни или философски вярвания;

·       здраве или здравословно състояние;

·       съдебно минало;

·       членство в профсъюзи;

·       генетични или биометрични данни;

·       сексуален живот или ориентация;

(наричани за краткост „чувствителни лични данни”).

Молим да не ни изпращате или разкривате чувствителни лични данни чрез Платформата или по друг начин.

3.               Как събираме Вашите лични данни?

Събираме личните Ви данни, както следва:

a.                чрез Платформата: събираме личните Ви данни, когато влезете в Платформата или я използвате;

4.               Как използваме Вашите лични данни?

a.                В отговор на Ваши запитвания или молби:

·       За да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и предложения относно Платформата, които ни изпращате чрез Обслужване на клиенти или други канали за комуникация.

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да обработваме, адекватно и своевременно, клиентски запитвания, оплаквания и предложения относно Платформата.

б.         За да Ви информираме за промени в това Уведомление за защита на личните данни:

·       За да Ви изпращаме информация за промените в условията на Платформата и това Уведомление за защита на личните данни.

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да Ви информираме достатъчно време преди тези промени да са влезли в сила.

в.         Игри, изпращане на отговори, промоционални и рекламни съобщения, взаимодействие с чатбота:

·       За да можете да играете игри на Платформата с промоционална и търговска цел, да отговаряте на въпроси, зададени Ви на Платформата, да получавате промоционални и рекламни съобщения, да взаимодействате с чатбота на Платформата.

Правни основания за обработка: Вашето съгласие.

Имате възможността да споделите съгласието си: отговаряйки със „съгласен/съгласна съм” на приветстващото съобщение на чатбота, Вие предоставяте достъп до информацията от Вашия публичен профил във Facebook и Вашият PSID ще бъде запазен на Платформата ни. Ако отговорите с „не съм съгласен/съгласна”,  Вашият PSID няма бъде запазен на Платформата ни.

Можете да оттеглите съгласието си за събиране и използване на Вашите лични данни за горепосочените цели с писмо по електронната поща до нас, като използвате информацията за контакт, посочена в точка 8 от това Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите съгласието си, ще преустановим обработката за съответната цел.  

Можете да ни уведомите за желанието си да оттеглите съгласието си и с писмо по електронната поща до нас, като използвате информацията за контакт, посочена в точка 8 от това Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите съгласието си, ще преустановим обработката за съответната цел.

г.         Промоции, специални оферти, програми за лоялност, лотарии и други оферти/промоции:

·       За да можете да участвате в промоции, специални оферти, програми за лоялност, лотарии и други оферти/промоции (напр. да Ви изпращаме напомнителни писма по електронната поща, при предаване на Вашите лични данни на партньори по изпълнението). Личните данни, които трябва да се предоставят с цел регистрация за оферта/промоция, обикновено включват Вашия адрес на електронна поща, потребителско име и парола.

Правни основания за обработка: Обработката на Вашите лични данни за тази цел се основава на изпълнението на съответните условия.

д.         Анализ на данни за определяне на тенденции и подобряване продуктите и услугите на Coca-Cola

·       Събираме личните Ви данни, за да определим ангажираността Ви с Платформата (напр. как и кога използвате Платформата; дали разговорът и играта на Платформата са успешни за Вас), както и потребителските тенденции и модели от този анализ. Това ни помага да познаваме по-добре потребителите на Платформата и да я приспособим към техните предпочитания, както и продуктите и услугите на Coca-Cola като цяло.

Правни основания за обработка: Вашето съгласие.

Имате възможността да приемете или откажете това събиране и използване на лични данни с цел извършване анализ на данни за определяне тенденциите и подобряване на нашата Платформа, както и продуктите и услугите на Coca-Cola като цяло. Отговаряйки със „съгласен/съгласна съм” на приветстващото съобщение на чатбота, Вие предоставяте достъп до информацията от Вашия публичен профил във Facebook и Вашият PSID ще бъде запазен на Платформата ни.  Ако отговорите с „не съм съгласен/съгласна”,  Вашият PSID няма бъде запазен на Платформата ни.

Можете да оттеглите съгласието си за събиране и използване на Вашите лични данни за горепосочените цели с писмо по електронната поща до нас, като използвате информацията за контакт, посочена в точка 8 от това Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите съгласието си, ще преустановим обработката за съответната цел.

е.         Техническа функционалност на Платформата

·       Събираме личните Ви данни, за да управляваме технически Платформата и да гарантираме правилното ѝ функциониране.

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да гарантираме, че Платформата функционира правилно от техническа/ИТ гледна точка.

ж.        Изпълнеине на нашите правни задължения:

·       За изпълнение на нашите правни задължения, правните процедури и нареждания на държавните власти, които може да включват нареждания от държавни власти извън Вашата страна на пребиваване, когато имаме основание да смятаме, че сме задължени от закона да го правим и когато разкриването на Вашите лични данни е абсолютно необходимо с цел изпълнението на тези правни задължения, процедури или нареждания на държвани власти.

Правни основания за обработка: изпълнение на нашите правни задължения.

з.         Правна защита на нашите интереси:

·       За законовото прилагане на нашите условия, защита на на нашите операции или тези на нашите филиали, защита на нашите права, неприкосновенност, сигурност или имущество, и/или тези на нашите филиали, и за да можем да  се ползваме от правна защита или да ограничим щетите, които можем да понесем .

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да осигурим правна защита на нашата организация.

и.         Сливания, придобивания и други корпоративни операции:

·       За извършване на преструкторирания, сливания, продажби, съвместни предприятия, възлагане, прехвърляне или друго разполагане с цялата или част от нашата търговска дейност, активи или капитал (включително във връзка с процедури по обявяване в несъстоятелност или други подобни), и в тази връзка за прехвъряне на Вашите лични данни от нашата на друга организация.

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да изпълним корпоративната стратегия.

к.         [Разкриване на измами]

·       Обработваме информация, отнасяща се до това как използвате Платформата, за да определим дали има неправомерно използване на Платформата.

Правни основания за обработка: нашият легитимен интерес да защитим организацията си от измами.

5.               На кого се разкриват Вашите лични данни?

Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:

a.                Мияги С.р.л. (Miyagi S.r.l.), кеото събира и управлява Вашите лични данни и по-конкретно Вашия PSID, отговорите, които изпащате на Платформата, и разговорите между Вас и чатбота на Платформата.

б.         Хероку (Heroku) (Продажби): използваме Хероку (i) за съхранение на Вашите лични данни в облак, (ii) за да можем да анализираме използването на Платформата и участието на потребителите в нея (напр. как и кога използват Платформата; дали разговорът и играта на Платформата са успешни за тях), и (iii) за да можем да определим тенденциите и моделите от този анализ.

в.         Изпълнител на Международния клентски център (CIC):

(a)             CCA INTERNATIONAL UK: предоставя човешките ресурси, които ще организират и управляват промоцията.

г.         Компетентни власти: можем да разкрием Вашите лични данни на компетентните власти до степента, изисквана от закона.

6.               Как предаваме лични данни извън Европейското икономическо пространство?

6.1            За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние предаваме Вашите лични данни на следните страни извън Европейското икономическо пространство („трети страни”), които се смята, че осигуряват адекватно ниво на защита съгласно член 45 на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД):  Швейцария.

6.2            Освен това предаваме личните Ви данни на трети страни, които не осигуряват адекватно ниво на защита като Съединените американски щати, Сърбия и Русия. В такъв случай прехвърлянето на данните става в съответствие със следните предпазни мерки съгласно ОРЗЛД, които гарантират, че Вашите лични данни са надлежно защитени:

-                 [Стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия съгласно член 46, алинея 2 на ОРЗЛД (тук можете да намерите решението на Европейската комисия за стандартните договорни каузи за трансфер до обработващи в трети страни ); и]

-                 Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ за предаване на данни в Съединените американски щати (тук можете да намерите решението на Европейската комисия за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).

Можете да получите информация за предаването на Вашите лични данни в страни, които не осигуряват адекватно ниво на защита (включително съответните механизми на предаване), като се свържете с нашия Офис за поверителна информация на адрес: privacy@coca-cola.com.

7.               Линкове към други интернет страници, приложения, платформи и други

7.1            Използвайки Платформата, можете да попаднете на връзки към други интернет страници, приложения и платформи, които не се осигуряват от нас, а от други компании. Ние не носим отговорност за такива интернет страници, приложения и платформи, и настоящото Съобщение за поверителност не се отнася до тях. За да разберете как тези компании защитават Вашите данни, трябва да прочетете политиките и правилата, които са публикували на техните интернет страници, приложения и платформи.

7.2            Освен това не носим отговорност за политиките и практиките по събиране, използване и разкриване на данни (включително практики за сигурност на данните) на други организации [като Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM или друг разработчик и доставчик на приложения,  доставчик на платформи в социални медии, операционни системи, безжични услуги или производител на устройства, включителво личните данни, които разкривате на организации чрез или във връзка с Платформата].

8.               Какви са правата Ви при обработката на Ваши лични данни от нас, как можете да ги упражнявате и как да се свържете с нас?

a.                Вашите права при обработката на лични данни от нас

При обработката на лични данни от нас, описана в настоящото Съобщение за поверителност, при определени обстоятелства имате правото:

·       да получите копие от Вашите лични данни, които съхраняваме, както и информация за обработката им;

 

·       да изисквате от нас да актуализираме или коригираме неточни лични данни, или да допълваме непълните лични данни;

 

·       да поискате да преустановим обработката на Вашите лични данни с цел извършване анализ на данни за определяне тенденциите и моделите в поведението на потребителите, и подобряване на нашата Платформа, както и продуктите и услугите на Coca-Cola.

 

Освен това имате правото, при определени обстоятелства:

·       да се противопоставите на обработката на Вашите лични данни;

 

·      да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни;

 

·      да ограничите обработката на Вашите лични данни от нас; и

 

·      да поискате да прехвърлим Ваши лични данни на Вас или да ги прехвърлим, или уредим прехвърлянето им на друг администратор на данни.

б.         Връзка с нас за упражняване на правата Ви

Ако желаете да упражните някое от правата си, описани по-горе, можете да се свържете с нас, като използвате една от опциите, посочени по-долу.

·       Можете да ни изпратите писмо по електронната поща до следните адреси:

Австрия: Socialmediaaustria@coca-cola.com
Полша: socialmediapoland@coca-cola.com
Швейцария: socialmediach@coca-cola.com
Сърбия: socialmediars@coca-cola.com
България: cicbulgaria@coca-cola.com
Хърватия: socialmediahr@coca-cola.com
Русия: socialmediaru@coca-cola.com

Моля, посочете ясно коя информация бихте желали да Ви предоставим, да прегледаме, коригираме, спрем да обработваме или изтрием.

Можете да се свържете с нас, ако имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни като използвате горните контакти.

в.         Информация за контакт с нашето Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

 

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на следния адрес: DPO-Europe@coca-cola.com

г.         Право на подаване на жалба до компетентните власти, отговорни за защитата на личните данни

Имате право да подадете жалба до съответните надзорни власти (по-конкретно в страната-членка, в която пребивавате постоянно, работите или е извършено предполагаемото нарушение), ако смятате, че Ваши лични данни се обработват по начин, който не отговаря на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС № 2016 / 679 от 27 април 2016 г.

 

9.               Срок на съхранение на Вашите лични данни

9.1            Ние съхраняваме Вашите точни и актуални лични данни. След като бъдат постигнати целите, за които сме събрали и обработили Вашите лични данни, ги изтриваме.

9.2            Съхраняваме Вашите лични данни за следните срокове, без това да засяга приложимите задължения за задължително съхранение на данни и срокове:

Категория лични данни

Срок на съхранение

 

·       PSID, разговори на Платформата, бързи отговори, изпратени на чатбота

·       Информация, отнасяща се до това как използвата Платформата от Мияги;

·        [Данни за участие]

 

·       Максимум 1 месец, до края на FIFA World Cup™ 2018 (15 юли 2018 г.)              

·       Максимум 1 месец, до края на FIFA World Cup™ 2018 (15 юли 2018 г.)              

·       [целия срок на промоциите, в които участвате, без това да засяга приложимите задължения за задължително съхранение на данни и срокове].

 

10.            Използване на платформата от непълнолетни и предупреждение за родителите

Платформата може да се ползва от лица на възраст между 13 и 16 години под родителски контрол. Молим, други лица под 13-годишна възраст да не предоставят лични данни чрез Платформата. Запазваме си правото по всяко време да изискваме доказателства за родителско съгласие с цел обработката на лични данни, отнасящи се до непълнолетни.

На някои страници или приложения, към които сте препратени, може да има ограничения за възрастта според това за каква възраст е подходящо съдържанието и какви са разпоредбите на закона. При наличие на конкретни ограничения за възрастта на съответната страница ще има ясно обозначение и можем да Ви задаваме въпроси за определяне на възрастта Ви преди да продължите.

 

11.            Приложимо законодателство

Настоящото Съобщение за поверителност се ръководи и тълкува съгласно законите на  [Белгия], както и задължителните разпоредби на действащото законодателството в Европейския съюз.

 

12.            Актуализация на настоящото съобщение за поверителност

[Можете да видите кога е направена последната редакция на настоящото Съобщение за поверителност като проверите „ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ” в началото на тази страница.]

[Всички промени, предвидени за настоящото Съобщение за поверителност, ще Ви бъдат съобщени достатъчно време преди влизането им в сила.]

Можете да отпечатате, изтеглите или запазите по друг начин копие от настоящото Уведомление за защита на личните данни (и неговите редактирани версии).

Авторско право: 2018 г. The Coca-Cola Company. Всички права запазени.