РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта "Тагни в коментарите приятел, с когото нямате никакво време за проблеми, последвай @fantabulgaria и може да спечелиш свежарски летен комплект от Fanta" ("Играта") е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium. 
 2. Организатор на Играта е "Амекси" ООД, гр. София, ул. "Христо Максимов" № 7 ("Организатор").
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу "Официални правила"), както и на условията за ползване на Instagram и на профилите на Fanta Bulgaria (https://www.instagram.com/fantabulgaria/) и на Pavel Kolev (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) в Instagram.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от четвъртък, 16.08.2018 г., до 23.59 ч. в неделя - 19.08.2018 г.

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на Павел Тихомиров Колев, Христо Стефанов-Ицака, служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., "Кока-Кола България" ЕООД, "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД, "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, "Играчи" ООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта (https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii).
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com) според условията за ползване на мобилното приложение. 
 3. През своя профил в мобилното приложение Instagram участникът трябва да:
  • публикува коментар под поста на pavelkolevofficial (Павел Колев), обявяващ началото на Играта на 16.08.2018 г. в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/), в който тагва приятел, с когото нямат никакво време за проблеми; 
  • последва профила @fantabulgaria в Instagram.  
 4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под поста на pavekolevofficial, обявяващ началото на Играта на 16.08.2018 г. в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/), в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса на съответния участник за спечелване на награда.
 6. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company. 

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъдат 3 (трима) на брой и ще бъдат избрани от Павел Колев (през профила @pavelkolevofficial в Instagram) на 20.08.2018 г.
 2. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
  • Свежарски летен комплект, съдържащ 1 бр. тениска, 1 бр. дюшек и 1 бр. торбичка - 3 броя 
 3. Един победител може да получи само една награда.
 4. Стойността на описаната в т. 2 от настоящия раздел награда надвишава 30 лв. 

 

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъде избрани на 20.08.2018 г. и ще бъдат обявени с коментар под поста за Играта на 20.08.2018 г. в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/).
 2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 3. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) и в профила на Fanta Bulgaria в Instagram (@fantabulgaria).

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участниците, спечелили награда, следва да се свържат с pavelkolevofficial чрез лично съобщение в Instagram (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) в срок от 48 часа след обявяването им в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) и да предоставят трите си имена.
 2. Всеки победител, избран на случаен принцип, ще получи 1 награда – Свежарски летен комплект, съдържащ 1 бр. тениска, 1 бр. дюшек и 1 бр. торбичка. 
 3. Наградата ще бъде доставена най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни по куриер за сметка на Организатора, след като победителят предостави адрес за доставка. 
 4. Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че печеливш участник не окаже необходимото съдействие за получаване на наградата си. 
 5. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • не са авторски;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид коментарите и снимките, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 7. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 8. Публикуваните в Instagram коментари за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 9. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 10. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 11. Ако Организаторът и неговите партньори не могат да осъществят контакт с печеливш участника в рамките на 48 часа, участникът не даде три имена и/или не съдейства за получаване на наградата си, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, избран от Павел Колев (посредством профила @pavekolevofficial в Instagram) според описаната в настоящите правила процедура.
 12. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си на награда. 

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет, публикувани в рамките на Играта.
 2. Организаторът на Играта не носи отговорност за авторските права върху коментарите и снимките и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху коментари, участващи в Играта.
 3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 4. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 5. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира полученото от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на платформата Instagram (www.instagram.com).
 8. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било евентуални допълнителни разходи за ползване на интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Играта. 

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна снимка във Instagram биха могли да станат публични и да бъдат използвани в  интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им показване в Instagram профила pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) и в профила на Fanta Bulgaria в Instagram (@fantabulgaria).

 

РАЗДЕЛ 14

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на играта в интернет страницата на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook страницата на Fanta Bulgaria (https://www.facebook.com/fantabulgaria) или до профила на Fanta Bulgaria в Instagram (@fantabulgaria), или pavelkolevofficial (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/).
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.