1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Cпечели коледно дръвче от Градината на доброто”

1.1. Участниците в играта “Cпечели коледно дръвче от Градината на доброто”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на coca-cola.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на coca-cola.bg.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “Cпечели коледен подарък от Градината на доброто”

2.1. Играта се организира и провежда от “Маккан Ериксон София” ООД, гр. Нови искър, ул. “Търговска” 15, наричано по-нататък Организатор.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “Cпечели коледно дръвче от Градината на доброто” се организира и провежда на територията на Република България във Facebook страницата на Сарру България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на Кока-Кола България и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 04.12.2019г. и продължава до 13:59 ч. на 08.12.2019г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга на Кока-Кола.

6.2. За целите на Играта, в официалната страница на Сарру България във Facebook ще бъдe публикуван един пост, който ще съдържа механизма на Играта. Страницата и постът ще бъдат отворени за коментиране на 04.12.2019 - до 13:59 ч. включително на 08.12.2019г.

6.3. За да се включи в Играта, участникът трябва да напише коментар под поста на публикацията, в който посочва желаното от него място за бъдещо развитие на кампанията „Градината на доброто“. На 08.12. с томбола, се избират 10 участника, които да спечелят подарък – коледно дръвче.

6.4. Потребители, които са коментирали след изтичане на срока, посочен в т. 6.2., няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

6.5. Всеки участник има право да спечели само 1 награда.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта е 1 брой малко коледно дръвче.

7.2. След изтичане на срока, на страницата или към поста за Играта, с лотариен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши учасника, който ще спечелят по едно коледно дръвче. Имената на печелившите ще бъдат обявени в коментар под съответния пост на 09.12.2019 г.

7.3. Наградата се връчва във вида, в който е обявена. Не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият трябва да посети лично Mish Mash fest на 09.12.2019г., от където може да получи своята награда. При невъзможност, ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение във Facebook страницата на Сарру България.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

8.3. Наградата може да бъде получена в деня на обявяване на победители на място на Mish-Mash Fest или да бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и може да бъде използвана в бъдещи промоции на марката. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 езкемпляра за удостоверяване получаване на наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка.

9.3. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.

9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани като коментар в постовете за играта на официалната Facebook страница на Сарру България.

11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградата се предоставя лично или доставя чрез куриер на печелившото лице и в двата случая - срещу подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на нарадата и не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

13. СПОРОВЕ

13.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.