І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Купете продукти за 40 лв. с ДДС, включващ продукт на Coca-Cola, и спечелете пътнически пакет за четвъртфинал на Световното по футбол на FIFA в Русия“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от Кока-Кола ХБК България АД  („Организатор“), със съдействието на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Партньор“).

Настоящите официални правила са публикувани на сайта https://houserules.bg/ и на сайта www.coca-cola.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът, но само със съгласието на Партньора си, запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от тях срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://houserules.bg/  и на сайта www.coca-cola.bg

 

ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта на Партньора, коeто направи покупка от Партньора на стойност минимум 40,00 лв. с ДДС на една фактура, като поне един от закупените продукти е с марка  Coca – Cola или Coca-Coca Zero.

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник , който бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и има право да получи една от предварително обявените награди.

 

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 17 май 2018 г. до 30 май 2018г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Банско и складова база Слънчев бряг) („Участващи обекти“).  

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което направи покупки на обща стойност минимум 40,00 лв с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, като поне един от закупените продукти е с марка Coca – Cola или Coca-Coca Zero автоматично се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на обща стойност над 40,00 лв с ДДС на една фактура, при която поне един от закупените продукти е с марка Coca-Cola или Coca-Cola Zero се счита за едно участие. Всяка покупка на обща стойност на фактурата над 40 лв. с ДДС, при която поне един от закупените продукти е с марка Coca-Cola или Coca-Cola Zero се счита за едно участие, независимо от стойността на покупката.

В стойността на покупката НЕ се включва закупуван амбалаж.

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице направило покупки на обща стойност над 40,00 лв. с ДДС на една фактура, при която поне един от закупените продукти е с марка Coca–Cola или Coca-Cola Zero има възможност да спечели награда представляваща:

  • Билет за ¼ финал от 2018 FIFA World Cup Russiatm в Сочи

 Наградaта включва:

  • Пътуване със самолет до София – Сочи и обратно;
  • Настаняване в Сочи;
  • Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm на 07.07 в Сочи;
  • Застраховка.

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири, транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя или друго място на тръгване, туристически обиколки, посещения на каквито и да било обекти в Сочи с изключение на стадиона, на който ще се проведе футболната среща от 1/4 финала на 2018 FIFA World Cup Russiatm  

В Промоционалната кампания се раздават общо 2 (два) броя Награди.  

Наградите са с пазарна стойност над 30 лв.

С получаването на Наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Партньора да подава справка за изплатените доходи Участникът се задължава като необходимо условие за получаване на Наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

Печелившите участници ще бъдат определени в присъствието на нотариус при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в срок до 01 юни 2018 г. в централния офис на Партньора.

Партньорът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Партньора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъдат избрани 2 Печеливши, както и 2 резервни Участника.

 

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Партньора, в срок до 7 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш откаже получаването на Награда, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

 

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ                                                                                                                          

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Партньорът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Партньорът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът и Партньорът могат по взаимно съгласие да прекратят Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Партньора срещу попълнен и подписан от участниците Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти при издаване на клиентска МЕТРО карта кога и от кой обект на Партньора могат да получат наградата си.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Партньорът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

Партньорът и Организаторът на Промоцията не носят отговорност, в случай че участник, спечелил награда „Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm“ не разполага с валидни документи, необходими за реализацията на пътуванията, включени във въпросните награди.

 

VІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на Промоционалната кампания са достъпни на https://houserules.bg/ и www.coca-cola.bg Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

 

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):

„Метро Кеш енд Кери България“  ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София, бул.“Цариградско шосе“7-11 км,. контакт: dpo@metro.bg (Партньор)

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, печелившият участник следва да предостави, ЕГН.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Партньора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Партньора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/категории получатели на данните                         
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Партньора, участващи в организацията на играта.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Промоционалната кампания.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: област София 1784,бул.„Цариградско шосе“ 7-11 км., имейл: dpo@metro.bg

 

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

 

ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.