РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Възложител на играта „Спечелете двоен билет за прожекцията на „Ленард Бърнстейн - Разделеният гений“ на 21.04 (наричана по-нататък Играта)  е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

2. Играта се организира от Digital ID, наричана по-нататък Организатор.

3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram.

4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii.

5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страниците на Schweppes: for the Experienced в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii.

6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Продължителността на Играта е от 10.04.2019г. до 12:00 ч. на 20.04.2019г. /включително/.

 

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1.За да се включат в Играта, участниците трябва снимат визията на Schweppes от програмата на Master of Art и да я публикуват на страницата Schweppes: for the Experienced в Instagram с хаштаг #ИзискваХарактер Постът съдържа условието на Играта и обявява началото й на 10.04.2019г.

2. След края на периода на Играта (12:00 ч. на 20.04.2019 г.) 2-ма участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 20.04.2019.2018 г. и ще бъдат обявени на стената на Schweppes: for the Experienced в Instagram  на 20.04.2019 г.

3. Победителите (общо 2 на брой) ще получат двоен билет за прожекцията на „Ленард Бърнстейн - Разделеният гений“ на 21.04 в G8, София /по един двоен билет за всеки победител/.

4. За участие в конкурса не е необходимо да бъдат закупувани продукти на Schweppes.

 

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие , при което потребителят е публикувал визията на Schweppes от програмата на Master of Art в Instagram с хаштаг #ИзискваХарактер.

2. Публикуването на повече от един пост от един потребител не увеличава шанса му за спечелване на награда.

3. Организаторът ще уведоми победителите за наградата чрез коментар под поста, обявяващ краят  на играта, на страниците на Schweppes: for the Experienced в Instagram на 20.04.2019 г.

В случай че победителят не може да приеме наградата, то той губи правото си на награда, не му се дължат компенсации.

4. Организаторът няма да разглежда коментари, които:

• са с порнографско или нецензурно съдържание;

• не отговарят на изискванията по Раздел 4;

• увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

• рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

• рекламират политически идеи или съобщения;

• съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

• нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

• препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

• съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

• се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа компанията The Coca-Cola Company;

• омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на Schweppes и на компанията The Coca-Cola Company.

Всички награди ще могат да бъдат получени от касата на кино G8, София.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1. В Играта „Спечелете двоен билет за прожекцията на „Ленард Бърнстейн - Разделеният гений“ на 21.04 в G8, София /по една двойна покана за всеки победител/.

 

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ

1. Всички отговори, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

3. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

 

РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

2. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страниците на Schweppes: for the Experienced в Instagram (@SchweppesBulgaria).

3. Стойността на наградата от описаните в раздел 6 награди не надвишава 30 лв.

                                                 

РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Официалните правила ще бъдат достъпни на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii

2. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

3. С участието си участниците декларират, че са на възраст над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.