Промяна в Официалните правила /25.04.2019 г./

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В VIBER АКТИВАЦИЯТА

6.1.  Във Viber Sticker Market е наличен специален пакет стикери на Coca Cola „Великденски борец! с https://stickers.viber.com/pages/cocacolaeaster2019  След сваляне на стикерите, потребителят автоматично получава покана да влезе в канала на чатбота Red на Coca Cola (viber://pa?chatURI=tastethefeeling&context=start). Чатботът прави кратко представяне на кампанията и подканя потребителите да се включат в активацията.

На първа стъпка от активацията потребителят има избор дали иска да приеме, че иска да играе играта „Великденски борец“. След потвърждение потребителят трябва да потвърди, че е над 16 години, за да продължи напред. След потвърждение следващата стъпка на потребителя е да се съгласи с официалните правила на играта и Уведомление за защита на личните данни.

След като е преминал стъпките, в която потребителят потвърждава, че е над 16 години и приема Официалните правила, потребителят трябва да започне играта. Има опция да покани свой приятел от контактите си във Viber като му изпрати специално генериран линк, за да се включи в играта като лично съобщение или да играе РЕД, бота на Coca-Cola. При покана изпратена към приятел, потребителят трябва да изчака неговият приятел да влезне в играта. След като неговият приятел е получил и натиснал линка, тогава потребителят получава нотификация във Viber. След като и двамата влезнат в играта, тогава може да играят един срещу друг.

Целта на играта е потребителят да уцели със своя заек яйцето на своя приятел. След като потребителят направи 2 успешни удара в яйцето на своя приятел, тогава той печели играта и той получава 20 точки. Неговият приятел печели 10 точки, защото е играл играта докрай. Потребителят може да покани неограничен брой приятели да играят играта.

От петък до неделя, за периодите от 26.04.2019 до 28.04.2019 и 03.05.2019 до 05.05.2019, всеки потребител, който покани приятел за игра за първи път, получава 100 бонус точки при започването на играта с него.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА VIBER АКТИВАЦИЯТА

1.1 Великденската Viber bot активация „Великденски борец“, наричана по-нататък Активацията, се инициира от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium. Активацията се организира от Digital ID, София, ул. „Николай Хайтов“ №3 и „КВАБА“ ООД, гр. София, ул. „Феликс Каниц“ №6, aп. 14, „КВАБА“ ООД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Активацията. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НА VIBER АКТИВАЦИЯТА

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В активация имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с АКТИВАЦИЯТА, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в активацията трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст ще се считат за невалидни.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА VIBER АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията стартира на 11.04.2019г. и продължава до 23:59ч. на  11.05.2019 г.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В VIBER АКТИВАЦИЯТА

6.1.  Във Viber Sticker Market е наличен специален пакет стикери на Coca Cola „Великденски борец! с https://stickers.viber.com/pages/cocacolaeaster2019  След сваляне на стикерите, потребителят автоматично получава покана да влезе в канала на чатбота Red на Coca Cola (viber://pa?chatURI=tastethefeeling&context=start). Чатботът прави кратко представяне на кампанията и подканя потребителите да се включат в активацията.

На първа стъпка от активацията потребителят има избор дали иска да приеме, че иска да играе играта „Великденски борец“. След потвърждение потребителят трябва да потвърди, че е над 16 години, за да продължи напред. След потвърждение следващата стъпка на потребителя е да се съгласи с официалните правила на играта и Уведомление за защита на личните данни.

След като е преминал стъпките, в която потребителят потвърждава, че е над 16 години и приема Официалните правила, потребителят трябва да започне играта. Има опция да покани свой приятел от контактите си във Viber като му изпрати специално генериран линк, за да се включи в играта като лично съобщение или да играе РЕД, бота на Coca-Cola. При покана изпратена към приятел, потребителят трябва да изчака неговият приятел да влезне в играта. След като неговият приятел е получил и натиснал линка, тогава потребителят получава нотификация във Viber. След като и двамата влезнат в играта, тогава може да играят един срещу друг.

Целта на играта е потребителят да уцели със своя заек яйцето на своя приятел. След като потребителят направи 2 успешни удара в яйцето на своя приятел, тогава той печели играта и той получава 20 точки. Неговият приятел печели 10 точки, защото е играл играта докрай. Потребителят може да покани неограничен брой приятели да играят играта.

От петък до неделя, за периодите от 26.04.2019 до 28.04.2019 и 03.05.2019 до 05.05.2019, всеки потребител, който покани приятел за игра за първи път, получава 100 бонус точки при започването на играта с него.

6.2. Участието в активацията:

 • Изисква потвърждение дали потребителят има 16 години
 • не изисква създаване на индивидуален профил на потребителя
 • при регистрация в канала на чатбота и заявяване на желание за участие в активацията участниците ще бъде поискано да се съгласят с Официалните правила и Уведомление за личните данни, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с описаните документи.
 • Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в активацията като като предприеме едно от следните действия:

1.      да се отпише от чатбота от Viber менюто;

2.      да клинке върху бутона „Поверителност на личните данни“ в индивидуалната чатсесия с чатбота Red. След клик на бутона потребителят се прехвърля към страница, в която са описани всичките му лични данни. След натискане на бутона „Изтриване на всички данни“ на същата страница, личните му данни ще бъдат изтрити.

6.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Активацията, натрупани вследствие на действия, свързани с Активацията.

7.2. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на мобилното приложение Viber, както и на софтуера за комуникация в публичния канал на Coca Cola в приложението Viber.

7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 7.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Активацията. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и информация, които са:

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;


ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

9.1. Спорове между Организатора на Активацията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в тази Активацията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Активацията. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Активацията като изтрие бота от Viber менюто, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  канала на чатбота на Coca Cola както и губи правото си да участва в Активацията При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаното тук изживяване.

ЧАСТ 11. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

11.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

 • Ваучер за 50 лв. от FoodPanda под формата на код, който потребителят трябва да въведе директно при поръчката си в сайта  https://www.foodpanda.bg/  – 1 бр.
 • Ваучер за 40 лв. от FoodPanda под формата на код, който потребителят трябва да въведе директно при поръчката си в сайта  https://www.foodpanda.bg/   – 2 бр.
 • Ваучер за 30 лв. от FoodPanda под формата на код, който потребителят трябва да въведе директно при поръчката си в сайта  https://www.foodpanda.bg/   – 12 бр.

11.2. Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 15:

 • 1 брой ваучер от Foodpanda за 50 лв. за първия участник в класацията с най-много точки, когато приключи играта на 11.05.
 • 2 броя ваучери от Foodpanda за 40 лв. за втория и третия участник в класацията по брой точки, когато приключи играта на 11.05.
 • 12 броя ваучери от Foodpanda за 30 лв. за участниците от трето до петнадесето място в класацията по брой точки, когато приключи играта на 11.05.

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 13. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според Част 4 от настоящите правила.

13.2. Наградите се предоставят на петнайсетте участника с най-много точки в класацията, след края на играта на 11.05. Победителите ще получат лично съобщение във Viber с код, който могат да използват в сайта https://www.foodpanda.bg/.