Промяна в Официалните правила /09.04.2019 г./

7.2. Механика на Състезанието „Фантирай твоя миг“

Състезанието „Фантирай твоя миг“ ще се проведе по следния начин: публикуване на мигове (статично изображениe), съдържащи специалните стикери и текст хаштага #ФантирайСиУстата, в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев и Йордан Момински от суперекипа на Fanta, заедно с екип на The Coca-Cola Company, ще изберат победителите на седмична база. Те ще бъдат обявени както следва: до 05.04.2019 г., до 12.04.2019 г., до 19.04.2019 г. и до 30.04.2019 г. на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Всички потребители, които отговарят на условията на състезанието, участват при тегленията на наградите за всички обявени периоди. Всеки от печелившите ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни от избирането му/ѝ за печеливш.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ФАНТИРАЙ ТВОЯ МИГ“

1.1.  Състезанието „Фантирай своя миг“, наричано по-нататък Състезанието, се инициира от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

1.2.  Състезанието се организира от агенция „Диджитал Ай Ди“, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричана по-нататък Организатор.

1.3.  Състезанието се провежда на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), която се поддържа и управлява от агенция „Амекси“ ООД, София, ул. „Христо Максимов“ №7.

 

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ФАНТИРАЙ ТВОЯ МИГ“

2.1. „Фантирай своя миг“ е състезание между всички потребители на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), чиято цел е да избере четирима победители всяка седмица. Победителите се избират от жури, в което участват Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев и Йордан Момински от суперекипа на Fanta, както и представители на The Coca-Cola Company.

 

ЧАСТ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

3.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

3.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието.

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

4.1. Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Състезанието имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Състезанието, както и членове на семействата на всички посочени.

 

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира на 28.03.2019 г. и продължава до 25.04.2019 г. (включително).

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО „ФАНТИРАЙ ТВОЯ МИГ“

7.1.  Обща механика

След кликване върху банер потребителят е пренасочен към платформата MySPARX (fanta.mysparx.bg), където получава достъп до набор от специални стикери, които могат да се използват в създаването на мигове в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Миговете са статични изображения.

 

7.2. Механика на Състезанието „Фантирай твоя миг“

След кликване върху банер потребителят е пренасочен в платформата MySPARX (fanta.mysparx.bg) и може да се включи в състезанието „Фантирай твоя миг“. За да участват в състезанието „Фантирай твоя миг“, потребител трябва да публикува като миг в категория “Fanta” статично изображение, което съдържа направена от нея/него снимка със специалните стикери и текст хаштага #ФантирайСиУстата. Всички мигове в категория “Fanta”, съдържащи специалните стикери и текст хаштаг #ФантирайСиУстата, се считат за кандидатури в Състезанието.

Всички кандидатури в Състезанието „Фантирай твоя миг“ ще бъдат публикувани в специална подсекция Fanta в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където ще бъдат видими за журито и всички потребители на платформата.

Състезанието „Фантирай твоя миг“ ще се проведе по следния начин: публикуване на мигове (статично изображениe), съдържащи специалните стикери и текст хаштага #ФантирайСиУстата, в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев и Йордан Момински от суперекипа на Fanta, заедно с екип на The Coca-Cola Company, ще изберат победителите на седмична база. Те ще бъдат обявени както следва: до 05.04.2019 г., до 12.04.2019 г., до 19.04.2019 г. и до 30.04.2019 г. на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Всички потребители, които отговарят на условията на състезанието, участват при тегленията на наградите за всички обявени периоди. Всеки от печелившите ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни от избирането му/ѝ за печеливш.

 

ЧАСТ 8. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО „ФАНТИРАЙ ТВОЯ МИГ“

8.1. Участието в Състезанието „Фантирай твоя миг“ изисква създаване на индивидуален профил или регистрация във вече създаден индивидуален профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според изложеното в Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

8.2. Публикувайки миг в категория “Fanta” в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) със стикери и хаштаг #ФантирайСиУстата, потребител се включва в състезанието „Фантирай твоя миг“ и се съгласява с настоящите официални правила, както и с обработката на посочените от нея/него (потребителя) данни в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целите на Състезанието.

8.3. Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в Състезанието, като изтрие своя миг/своите мигове от платформата MySPARX (www.mysparx.bg) посредством опция „Изтрий миг“. В случай че участникът изпитва затруднение да изтрие миг, може да се обърне за съдействие към администратор на платформата посредством изпращане на e-mail съобщение до support@mysparx.bg

 

ЧАСТ 9. НАГРАДИ В СЪСTEЗАНИЕТО „ФАНТИРАЙ ТВОЯ МИГ“

9.1. Наградите за 16-мата (шестнайсетимата) са всяка седмица по 1 бр. проектор за мобилен телефон и 3 бр. Bluetooth колонка, общо 4 награди всяка седмица.

9.2. Наградата се предоставят на участници, имащи право на участие в Състезанието според Част 5 от настоящите правила.

9.3. Победителите ще бъдат уведомени в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Финалистите ще бъдат информирани чрез публикация в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), както и с лични съобщения до профилите си. Личните съобщения ще бъдат изпратени в рамките на 5 работни дни от обявяването на печелившите.

9.4. В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 16 навършени години. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от печелившия в профила му в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда. В случай че печелившия е посочил грешна или непълна информация за нуждите на доставката, не отговаря на някое от условията в настоящите правила или се откаже от награда след уведомяване за спечелването на наградата, Организаторът си запазва правото да посочи друг победител спрямо процедурата, описана в Част 7.2.

9.5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация. Всички предоставени от победителя данни ще бъдат обработвани за целите на Състезанието.

9.6. Всеки победител е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не спазва гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието.

10.3. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, които са необходими за заснемане и използване на изображенията в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност, в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на изображенията по предвидения в настоящите правила начин.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

11.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви мигове и информация, които са:

·        незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;

·        нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;

·        са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;

·        съдържат информация, която е невярна и неточна

·        представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;

·        накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;

·        съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;

·        насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;

·        съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;

·        рекламират пряко или косвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;

·        рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;

·        омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Състезанието, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company;

·        използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Състезанието участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Състезанието. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Състезанието, като заяви изрично аргументираното си желание за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора.

13.2. Всички участници в Състезанието декларират, че отстъпват безвъзмездно на Coca-Cola изключителното право на ползване, преотстъпване на трети лица и изменение на миговете, създадени в рамките на Състезанието. В това число и правото всички фото и видео материали да бъдат публикувани на официалните страници на Fanta в България– в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в страницата на Fanta във Facebook (https://www.facebook.com/fantabulgaria/), в профила на Fanta Bulgaria в Instagram (https:/www.instagram.com/fantabulgaria/), без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане. Същите ще се съхраняват за период от 2 години, след което ще бъдат изтрити.