1.    ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи 2 бутилки 0.250 RGB Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Fanta, Sprite в произволна комбинация  и виж дали печелиш награда!“,наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

2.    ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3.    ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

 

4.    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 11 март 2019 г. и ще продължи до 19 април 2019 г. или до изчерпване на количеството награди в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

 

5.    УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

5.1. Участващите опаковки са 0.250 RGB Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Fanta, Sprite

 

6.    ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

6.1. Ключодържател  (14 000 броя общо)

6.2. Подложка за чаша (56 000 броя)

 

7.   МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите продукти в участващите обекти, активирани с промоцията, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:

7.1. При надпис „Ключодържател” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение №  1, на място в търговския обект.

7.2. При надпис „Подложка” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 Приложение №  1, на място в търговския обект.

7.3. При надпис „Опитай пак” – потребителят не печели награда

 

8 .   ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

9.    ПРАВО НА УЧАСТИЕ

9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

10.    БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването й на друго лице е забранено.

 

11.    ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

12.    СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

Приложение № 1