РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта „9-ти кръг: Ти си съдията! Перси ARMY те предизвиква да отсъдиш кой е най-добрият вратар в турнира „Купата на Coca-Cola 2018“. („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Организатор на Играта е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook и на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от 31.05.2018 г., до 23.58 часа на 03.06.2018 г. /включително/.

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 13-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, Станислав "WickyBG" Чакъров и Персиян Петров "Перси ARMY" , рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 13 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 13, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. През своя Facebook профил тя/той трябва да:
  • тагне или напише в коментар под поста на Copa Coca-Cola, обявяващ на 31.05.2018 г. началото на Играта на Facebook страницата Copa Coca-Cola (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), името на вратар, когото би отбелязал като №1 в турнира "Купата на Coca-Cola 2018".
 3. За валидно участие се счита всеки коментар с думи, публикуван под поста на Copa Coca-Cola, обявяващ началото на Играта на 31.05.2018 г. на Facebook страницата на Copa Coca-Cola в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 4. Публикуването на повече от един коментар за участие в Играта не увеличава шанса за спечелване на награда.
 5. За участие в Играта не е нужно да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company. 

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъдат 11 (единайсет) на брой и ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, на 04.06.2018 г.
 2. Наградите, които може да бъде спечелени при участие в Играта, са:
  • USB памет с брандинг Coca-Cola – 4 броя;
  • Раница с брандинг Coca-Cola - 1 брой;
  • Шапка "Купата на Coca-Cola 2018" - 6 броя. 
 3. Един победител може да получи само една награда. Наградите ще бъдат разпределени между печелившите посредством електронен жребий на случаен принцип.
 4. Стойността на описаните в т. 1 на настоящия раздел награди надвишава/не надвишава 30 лв.

 

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 04.06.2018 г. и ще бъдат обявени на 04.06.2018 г. на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).
 2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 3. До връчването на наградите Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участникът, спечелил награда, следва да се свърже с Copa Coca-Cola чрез лично съобщение във Facebook страницата на Copa Coca-Cola /https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg// в срок от 48 часа след обявяване на победителите на Facebook страницата на Copa Coca-Cola (04.06.2018 г.).
 2. Всеки печеливш ще получи 1 награда - раница с брандинг Coca-Cola, шапка "Купата на Coca-Cola 2018" или USB памет с брандинг Coca-Cola (Наградите ще бъдат разпределени между печелившите посредством електронен жребий на случаен принцип.), която ще му бъде доставена с куриер в срок от 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация за доставката на наградата посредством лично съобщение до страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).  
 3. Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, както и друга непълна или неточна информация, необходима за получаване на наградата. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 4. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (три имена, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • не са авторски;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 5. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите и описанията, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 6. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 7. Публикуваните коментари и описания за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 8. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 9. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 10. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не предостави телефонен номер за контакт или предоставеният телефонен номер, както и каквато и да било друга информация за получаване на наградата, е неточна и/или непълна, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, изтеглен на случаен принцип.
 11. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде полълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си награда.  

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари и описания, публикувани в рамките на Играта.
 2. Организаторът на Играта не носи отговорност за авторските права върху коментарите и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху коментарите, участващи в Играта.
 3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 4. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 5. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира полученото от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на платформата Facebook (www.facebook.com).
 8. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било евентуални допълнителни разходи за ползване на интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Играта.

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и дават изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка във Facebook или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие техните Facebook имена и публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).  

​РАЗДЕЛ 14

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: www.coca-cola.bg
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/). 
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.