1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи 2 x 1.5L Coca-Cola, вземи скреч карта от касата и разбери дали печелиш награда на място –чанта за покупки. Попълни талона, пусни го в кутията след касово пространство и участвай за големите награди.“

наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се провежда в периода: от 7.11.2019г. до 27.11.2019 или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

За избягване на всяко съмнение Промоцията започва на 7ми ноември 2019г. и ще продължи до 27ми ноември 2019г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „Фантастико“.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Чрез попълване на талона участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 7.11.2019г. и продължава до 27.11.2019г. или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващите опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar в опаковки от 1.5L.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

·       Чанта за покупки – 8000 бр.

7.2.  Долуописаната награда е със стойност над 100 лв.

·       Телевизор „Phillips HD LED 32“ – 42 бр.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Смарт Комуникейшънс. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на два продукта Coca-Cola в опаковки от 1.5L като продуктите Coca-Cola трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.

8.2. Наградите, описани в т. 7.1 се печелят на място в търговския обект, активиран с промоцията (награден център за награди по т. 7.1) веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

За спечелване на награди, описани в т. 7.2. е необходимо талонът, който е част от скреч картата да бъде попълнен, като касовият бон се прикрепя към талона. Пускането на талона в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2

8.2.1. Информацията, която се попълва в талона, е следната:

Номер на мобилен телефон (08x 1234567);

Име и фамилия;

Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

8.2.3 Тегленето на жребиий ще се извърши в интервал от 2 седмици след изтичане на промоцията в присъствието на Нотариус.

8.2.4. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до адреса на победителя до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че победителят е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението. Награди, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

В попълнената декларация, всеки победител ще има възможност да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име, местожителство, глас и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за победител без никакви други задължения от страна на Организатора.

8.2.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

13.2. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). ККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще съхранява личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.