ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Купи 2 продукта на Банкя или Роса в опаковки от 0.5L, 0.75L. или 1.5L, изтрий скреч поле и може да спечелиш чаша от лимитираната серия“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 15.07.2019 г. и продължава до 13.09.2019 г. или до изчерпване на количествата скреч листове и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са всички пластмасови опаковки на Банкя и Роса в опаковки от 0.5L, 0.75L или 1.5L.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чаша Банкя или Роса

7.2 Общ брой награди: 150 000 бр. От които: 37 500 бр. Прозрачни чаши Роса, 37 500 бр. Розови чаши Роса, 37 500бр. Сини чаши Банкя и 37 500 бр. Зелени чаши Банкя.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж произволна комбинация от 2 бутилки Банкя или Роса, в опаковки от 0.5L, 0.75L или 1.5L. При покупка на 2 бутилки, от участващите марки и опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава право да изтрие 1 скреч поле от скреч лист, съдържащ общо 24 скреч полета, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. Скреч листът се предоставя от касиерът на касата на участващия обект при изпълнение на горепосочените условия за покупка. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Печелиш усмивка“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални скреч листове, от които всеки скреч лист съдържа 24 скреч полета: 12 500 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч полета с надпис „Печелиш чаша”: 150 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш усмивка“: 150 000 бр.

8.1.3. Наградите ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листи в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на комбинация на 2 бутилки, от участващите марки и опаковки, от участващ в промоцията обект, наведнъж и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш чаша”.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

Промоционални награди

1. „Купи 2 продукта на Банкя или Роса в опаковки от 0.5L, 0.75L. или 1.5L, изтрий скреч поле и може да спечелиш чаша от лимитираната серия“
Чаша Банкя ИЛИ Роса