Списък с наградни центрове ще намерите тук

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. „Купи една бутилка 2L Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite и виж веднага под капачката дали печелиш кутия за храна“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 04.02.2019 г. и продължава до 02.04.2019 г. или до изчерпване на количествата  награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са всички пластмасови опаковки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite, в опаковки от 2L.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: голяма кутия за храна или малка кутия за храна.

7.2. Общ брой награди: 245 000, разпределени -  122 665 бр. големи кутии за храна, 122 665 бр. малки кутии за храна.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците  трябва да закупят бутилка 2L Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite. При покупка на една бутилка от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да спечели под капачката  кутия за храна  . При наличие на следните надписи под капачката:

- „Печелиш кутия“ – потребителят има право да получи един брой кутия за храна по избор малка или голяма , описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Усмивка“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални капачки с надпис „Печелиш кутия“: Общ тираж напечатани промоционални капачки с надпис „Усмивка“:

8.1.3. Наградите се получават от наградни центрове срещу представяне на печеливша капачка.Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345.

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч..

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу представяне на печеливша капачка от участника в някой от наградните центрове.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

Приложение: Промоционални награди