Списък с наградните центрове можете да откриете тук.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Събери колекцията чинии на Cappy“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 15.07.2019 г. и продължава до 13.09.2019 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са всички вкусове кутия Cappy 1L

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чиния Cappy – налични в 3 различни цвята

7.2 Общ брой награди: 51 000 бр. От които: 17 000 бр. зелени чинии Cappy, 17 000 бр. жълти чинии Cappy и 17 000 бр. оранжеви чинии Cappy.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж (с една покупка) 2 кутии Cappy в произволна комбинация от вкусове или един и същ вкус. При покупка на 2 от участващите продукти от участващ в промоцията обект, участникът получава от представител на обекта възможност да изтрие 1 скреч поле на касата, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Чиния“ – потребителят има право да получи един брой чиния, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди или до изчерпване на количествата награди в конкретния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа „първи купил - първи получил“, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на комбинация 2 кутии Cappy в произволна комбинация от вкусове или един и същ вкус, наведнъж, от участващ обект и изтриване на поле с надпис „Чиния“.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.

Приложение № 1: Промоционални награди

Промоция:

„Събери колекцията чинии на Cappy“

1.      Чиния Cappy – възможни 3 цвята