ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията „КОЛЕДА 2018 -  спечели коледна чаша“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени „Официални правила“.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 05.11.2018 г. и продължава до 21.12.2018 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, което от двете събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Канела, Sprite и Fanta Портокал от 1.25L и 2L с промоционални етикети и  промоционални капачки. Промоционалните капачки биват 1 вид:

·        Бели с надпис отгоре „1 точка, Коледна промоция 2018“ за всички участващи опаковки.

CC-FC-Christmas-Promo-Closure-2018.png

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Награди                                  Брой

Коледна керамична чаша          400 000

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Събери 7 точки с промоционални капачки с отбелязани на тях точки и вземи Коледна керамична чаша в най-близкия награден център, обознчен със специален знак.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията.

9.2. Наградите „коледна керамична чаша“ можете да получите в избрани търговски обекти, участващи в Промоцията и обозначени със специален стикер -  Наградни центрове, в които има налични награди, след предоставяне на бели промоционални капачки, обозначени с 1 точка, чийто общ брой е 7 точки, каквито са описани в част 6.1. Повече информация за наградните центрове може да се получи на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане за всички оператори в България).

9.3. Организаторът или Наградният център няма да са ангажирани да предоставят награди срещу капачки, предявени след края на промоцията, независимо от възможни остатъчни количества промоционален продукт в търговската мрежа.

9.4. От един награден център не могат да се предявяват наведнъж повече от 3 награди от един приносител на капачки.

 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ КАПАЧКИТЕ

10.1. Капачките на участващите опаковки, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението, дали капачките са валидни или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

11.3. Всички предявени капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

11.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.