ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 “Купи 2х2L Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca Cola Cherry Zero, вземи скреч карта и виж веднага дали печелиш готварска ръкавица, ръкохватка или кухненски прибор“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 13.08.2018 г. и продължава до 30.09.2018 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са всички пластмасови опаковки на Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero, в опаковки от 2L.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: готварска ръкавица, готварска ръкохватка или прибор за готвене.

7.2 Общ брой награди: 34 270 бр. 13 708 бр. готварски ръкавици; 13 708 бр. готварски ръкохватки; 6 854 бр. прибора за готвене.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят 2 бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и/или Coca-Cola Cherry Zero, от участващите опаковки наведнъж. При покупка на 2 бутилки наведнъж, от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Печелиш готварска ръкавица” – потребителят има право да получи един брой готварска ръкавица, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Печелиш готварска ръкохватка” – потребителят има право да получи един брой готварска ръкохватка, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Печелиш прибор” – потребителят има право да получи един брой прибор за готвене, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти: 68 540 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш готварска ръкавица”: 13 708 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш готварска ръкохватка“: 13 708 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш прибор“:   6 854 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Опитай пак”: 34 270 бр.

8.1.3. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на 2 бутилки наведнъж в опaковки от 2L Coca-Cola, Coca-Cola Zero и/или Coca-Cola Cherry Zero, от участващ обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш готварска ръкавица”, „Печелиш готварска ръкохватка“ и „Печелиш прибор“.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

Приложение № 1: Промоционални награди

1.     Готварска ръкавица

2.     Готварска ръкохватка

3.     Кухненски прибори за готвене

Coca-Cola-2L-promo-kitchen-utensils.png