ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. „Комбинирай Банкя и Роса и печели. Купи 500ml + 1.5L и може да спечелиш една от 150 000 награди“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 27.08.2018 г. и продължава до 19.10.2018 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са всички пластмасови опаковки на Банкя и Роса в опаковки от 1.5L и 500ml.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: тениска и тефтер

7.2 Общ брой награди: 150 000 бр. От които: 120 000 бр. тефтера и 30 000 бр. тениски

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят комбинация от 1 бутилка Банкя 1.5L и 1 бутилка Роса 500ml или комбинация от 1 бутилка Роса 1.5L и 1 бутилка Банкя 500ml,  наведнъж. При покупка на 2 бутилки, в една от двете посочени комбинации наведнъж, от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Печелиш тениска” – потребителят има право да получи един брой тениска, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Печелиш тефтер” – потребителят има право да получи един брой тефтер, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти: 450 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш тениска”: 30 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Печелиш тефтер“: 120 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „Опитай пак”: 300 000 бр.

8.1.3. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на комбинация от 1 бутилка Банкя 1.5L и 1 бутилка Роса 500ml или комбинация от 1 бутилка Роса 1.5L и 1 Бутилка Банкя 500ml,  наведнъж, от участващ обект и теглене на скреч карта с надпис „Печелиш тениска” и „Печелиш тефтер“.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и  не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

Приложение № 2: Промоционални награди

1.      Тениска
2.      Тефтер