Списък с наградни центрове можете да намерите тук.

 

„Купи напитки от 1L, 1.5L или 2L Coca-Cola, Fanta Orange или Sprite с коледен  промоционален етикет, събери сричките КО-ЛЕ-ДА под капачките и вземи една от трите вида коледни кутии-камиони.“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Купи напитки 1L, 1.5L или 2L Coca-Cola, Fanta Orange или Sprite с коледен  промоционален етикет, събери сричките КО-ЛЕ-ДА под капачките и вземи една от трите коледни кутии-камиони“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч. и на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Кампанията по всяко време, обявявайки това чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон и на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Кампанията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. КАМПАНИЯТА стартира на 11.11.2019 г. и продължава до 22.12.2019 г. или до изчерпване на количествата награди в  наградните центрове, обявени на https://www.coca-cola.bg/, което от изброените събития настъпи по-рано.

5.2. Събраните капачки следва да бъдат представени в някой от посочените на https://www.coca-cola.bg/ наградни центрове до 22.12.2019 г.  

5.3. Дори в участващите обекти да бъдат налични продукти в участващи коледни опаковки, Организаторът няма задължение да предоставя награди след изтичане на срока по т. 5.1.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са само пластмасови  бутилки с продукти Кока-Кола (Coca-Cola), Фанта Портокал (Fanta Orange) и Спрайт (Sprite) с коледен  промоционален етикет в разфасовки от 1L, 1.5L и 2L.

6.2 В кампания не участват продукти Кока-Кола Без Захар, Фанта Лимон, Фанта Бяла Праскова, Фанта Меднес, Фанта Боабаб и Малина и Фанта Грозде в разфасовки от 1L, 1.5L или 2L.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

1  метална кутия-камион за съхранение, с един от три  специални коледни дизайна.

7.2 Общ брой награди: 450 000 бр., разпределени в три различни коледни дизайна по 150 000 броя от всеки вид.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. Кампанията се провежда на територията на страната, информация за наградните центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на: https://www.coca-cola.bg/.

8.2. Участието в Кампанията е свързано със закупуване на продукти:  Coca-Cola, Fanta Orange или Sprite  в пластмасови бутилки от  1L, 1.5L или 2L с промоционален коледен етикет. При покупка на всяка бутилка от участващите опаковки, участникът получава възможност да потърси под капачката една от сричките в думата КО-ЛЕ-ДА. Потребителят следва да събере три капачки с по една различна сричка, така че заедно те да изписват думата „КО-ЛЕ-ДА“. При наличие на три капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“, участникът има право да вземе една от трите вида коледни кутии-камиони от награден център в зависимост от останалите налични награди  в един от трите предложени дизайна.

8.3. Наградите се получават от наградни центрове срещу представяне на трите печеливши капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“. Информация за наградните центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на: https://www.coca-cola.bg.

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди в наградните центрове в срок до 22.12.2019г.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т. 7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за предоставяне на награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч. или на: https://www.coca-cola.bg.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите ще бъдат раздавани срещу представяне едновременно на трите печеливши капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“ от участника в някой от наградните центрове, където са налични наградите.

9.2. Събраните капачки следва да бъдат представени в някой от наградните  центрове, посочени на  интернет адрес: https://www.coca-cola.bg в срок до 22.12.2019г.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

12.4. Организаторът не носи отговорност  за собственост върху капачки, както и не участва в спорове за собственост върху капачки. Организаторът приема, че участникът, който представя съответния брой играчки за получаване на награда, е реалният им собственик.

 

 

Приложение № 1: Промоционални награди и участващи етикети

 

Кампания:

„Купи напитки от 1L, 1.5L или 2L Coca-Cola, Fanta Orange или Sprite, събери сричките КО-ЛЕ-ДА под капачките и вземи един от трите коледни кутии-камиони.“