1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „ Купи бутилка 1,25L Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry Zero Sugar, Fanta Orange или Sprite, вземи скреч карта и виж дали печелиш награда!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 02 юли 2018 г. Промоцията ще продължи до 24 август 2018 г. или до изчерпване на количеството награди и скреч картите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

 

5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

5.1. Участващите опаковки са 1,25L PET Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry Zero Sugar, Fanta Orange и Sprite.

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

6.1. Брандирана Coca-Cola чаша – два различни дизайна, описани подробно в Приложение 2. Общо 110 997 броя чаши

6.2. Комплект прибори с пакет салфетки, описани подробно в Приложение 2. Общо 37 000 комплекта прибори с пакет салфетки

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За всяка закупена бутилка Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry Zero Sugar, Fanta Orange или Sprite 1,25L PET от участващите опаковки в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

7.1     „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи един брой брандирана Coca-Cola чаша, описана в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.

7.2     „Печелиш прибори с пакет салфетки” – потребителят има право да получи един комплект Coca-Cola прибори с пакет салфетки, описани в т. 6.2. и Приложение № 2, на място в търговския обект.

7.3     „Опитай пак :)“ – потребителят не печели нищо.  

7.4   Скреч карти, печелещи чаша или комплект прибори с пакет салфетки, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

7.5    Общият брой скреч карти е 493 320 броя, като 110 997 броя от картите са „Печелиш чаша”, 37 000 броя от картите са „Печелиш прибори с пакет салфетки” и 345 324 съдържат “Опитай пак :)”. Печелившите карти ще бъдат равномерно разпределени в участващите обекти.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на Промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването и на друго лице е забранено.

 

11. ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на Промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

Приложение №2: Промоционални награди

1) Coca-Cola чаша

Coca-Cola-Glass.png

2) Комплект прибори с пакет салфетки