ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „EДИН ОТБОР“

1.1. Кампанията „Един отбор“, наричана по-нататък Кампанията, се инициира от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

1.2. Кампанията се организира от агенция „Маккан Ериксон София“ ООД, гр. Нови Искър, ул. „Търговска“ №15, наричана по-нататък Организатор.

1.3. Кампанията се провежда на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), която се поддържа и управлява от агенция „Амекси“ ООД.

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА „EДИН ОТБОР“

2.1. „Един отбор“ е кампания между всички потребители на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), навършили 14 години, чиято цел е да се включат със записани видео материали в общо видео, което ще се излъчи на екран по време на мача България – Чехия на 17.11.2019 г. Всеки потребител на MySPARX (www.mysparx.bg), навършил 14 години, ще може да качи видео story на платформата с послание срещу расизма с продължителност до 15 секунди и размер до 100 MB в периода от 13 ноември до 16 ноември 2019 г. включително.

ЧАСТ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

3.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg и в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg.

3.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията, както и Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use), и изложеното в Уведомлението за поверителност на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) на MySPARX.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 14 години и живеещи на територията на Република България.

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

6.1. Кампанията стартира на 13.11.2019 г. и продължава до 16.11.2019г.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „ЕДИН ОТБОР“

7.1. За да участват в кампанията „Един отбор“, потребителите трябва да публикуват видео story с дължина до 15 секунди посредством функционалността за публикуване на Story (история, стори) в MySPARX. Видеото трябва да съдържа послание срещу расизма във футбола. Всички видео постове, които съдържат антирасистки послания, се считат за кандидатури в Кампанията.

7.2. Видео постовете следва да се споделят като stories (истории, сторита) в категория „Спорт“ в MySPARX и трябва да бъдат с продължителност до 15 секунди и размер до 100 MB.

ЧАСТ 8. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  „ЕДИН ОТБОР“

8.1. Участието в Кампанията „Един отбор“ изисква създаване на индивидуален профил или регистрация във вече създаден индивидуален профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

8.2. Публикувайки видео story в секцията „Спорт“, съдържащо антирасистко послание, в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), потребителят се включва в кампанията „Един отбор“ и се съгласява с настоящите официални правила, с Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) на MySPARX, изложеното в Уведомлението за поверителност на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) на MySPARX, както и с обработката на посочените от нея/него (потребителя) данни в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целите на Кампанията.

8.3. Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в Кампанията като изтрие своя видео story/постове от платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА.

9.1. Организаторът на Кампанията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Кампанията, натрупани вследствие на действия, свързани с Кампанията.

9.3. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Кампанията. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

9.4. С участието си в кампанията „Един отбор“, всеки един участник се съгласява, че всички авторски и сродни права на интелектуалната собственост и други правомощия, свързани със заснетото видео, в това число публикуването му  и неговото  използване се смята че възникват директно за инициатора на играта Coca-Cola без ограничение по отношение на време, ползване и територия и без Организаторът на Кампанията да дължи възнаграждение за това, в това число, ако въз основа на публикуваното видео  бъде монтирано в друг видео материал и същите се разпространяват.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до платформата MySPARX (mysparx.bg). В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

10.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са:

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна
 • представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко или косвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. С участието в Кампанията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Кампанията. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Кампанията като заяви изрично аргументираното си желание за това.

12.2.  Всички участници в Кампанията декларират, че отстъпват безвъзмездно на Coca-Cola изключителното право на ползване, преотстъпване на трети лица и изменение на видеата, заснети в рамките на Кампанията. В това число и правото всички видео материали да бъдат публикувани на официалните страници на Coca-Cola в България– в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в страницата на Coca Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/, в YouTube канала на Coca-Cola (https://www.youtube.com/channel/UCgxaEgyca90fR5Jclie5c6w?view_as=subscriber) без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане. Същите ще се съхраняват за период от 2 години, след което ще бъдат изтрити.