РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“ („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазва условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook и на страницата на Coca-Cola във Facebook.
 3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Coca-Cola във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от петък, 27.12.2019 г., до 23:59 часа в петък - 31.01.2020 г. включително, като участниците следва да публикуват своите снимки в коментарите под поста на Coca-Cola на страницата на Coca-Cola във Facebook, който обявява началото на Играта на 27.12.2019 г. 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com) според Условията за ползване на платформата: https://www.facebook.com/policies?ref=pf
 3. Всеки желаещ да участва в Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 23:59 часа на 31-и януари 2020 (включително) на пост на Facebook страницата на Coca-Cola (https://www.facebook.com/717188731719559/posts/2343286812443068/), обявяващ началото на Играта на 27.12.2019 г., с коментар, съдържащ:
  • Снимка на Участника, заснета в някой от следните градове: Пампорово, Банско и Боровец, заедно с бялото мече на Coca-Cola, коeто е разположенo на ски пистите;
 4. За валидно участие се счита всяка снимка, публикувана в коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 27.12.2019 г. пост на страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/717188731719559/posts/2343286812443068/) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5. 
 5. След края на периода на Играта (23:59 часа на 31.01.2020 г.) 30 участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 03.02.2020 г. и обявени на страницата на Coca-Cola във Facebook в коментар под поста на 03.02.2020 г.
 6. Важно е участниците в Играта да не изключват съобщенията за поста с играта, за да имат възможност да се информират за печелившите и в случай, че са сред изтеглените да спазят условието в чл.3 на Раздел 6 за връзка с Организатора.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Ще бъдат избрани по общо 30 (тридесет) победители на случаен принцип от всички участвали и напълно изпълнили условията на Играта „Снимай се с мечето на Coca-Cola, можеш да спечелиш награда“. Общо в промоцията ще бъдат раздадени 9 бр. куфари и 21 бр. раници.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат избрани 30 (тридесет) е и ще бъдат обявени на 03.02.2020 г. не по-късно от 04.02.2020г.
 3. Спечелилите следва да се свържат с организатора чрез лично съобщение до Coca-Cola във Facebook  не по- късно от 48 часа от обявяване на печелившите под поста на играта, за да уточнят детайлите по получаване на наградата си.
 4. Стойността на нито една от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 100 лв.

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.
 2. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 4. Победителят трябва да се свърже с Coca-Cola чрез лично съобщение до Coca-Cola във Facebook, за което ще бъде помолен чрез публикация на Facebook страницата на Coca-Cola. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до CICBulgaria@coca-cola.com или с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).
 5. Публикацията ще бъде направена на 27.12.2019 г.
 6. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 7. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Coca-Cola във Facebook при нужда.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Coca-Cola във Facebook, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 27.12.2019 г. пост на Coca-Cola (https://www.facebook.com/717188731719559/posts/2343286812443068/) според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
 2. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.
 3. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 4. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 5. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 6. Публикуваните под поста на Facebook страницата на Coca-Cola, оповестяващ началото на Играта на 27.12.2019 г., коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 7. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 8. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 9. Победителят трябва да се свърже с Coca-Cola чрез лично съобщение до Coca-Cola във Facebook, за което ще бъде помолен чрез коментар под публикация на Facebook страницата на Coca-Cola.
 10. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не отговори на съобщение от Facebook страницата Coca-Cola, изпратено във връзка със спечелена награда, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на страницата на Coca-Cola във Facebook.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта.
 2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 5. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата Facebook (www.facebook.com), включително и посегателства над Facebook страницата Coca-Cola: https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях данни за нуждите на Играта и в частност за целите на доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна снимка във Facebook биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до CICBulgaria@coca-cola.com или с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Coca-Cola във Facebook.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: www.coca-cola.bg
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на Coca-Cola  (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/) във Facebook.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.