РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта „Снимай се с един от макетите на Супер Фанта Екипа,  качи снимката в Инстаграм и ни тагни! На края на деня снимката с най-много лайкове, ще спечели Fanta пуф!” („Играта“) е S.A. Coca Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Организатор на Играта е Смарт Комуникейшънс бул. Александър Малинов 87, София, България.  („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на страницата на Fanta Bulgaria в Instagram.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Fanta Bulgaria в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.facebook.com/fantabulgaria

Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от събота, 14.09.2019 г. от 10:00 часа до 18:00 часа и  15.09.2019 г. от 10:00 часа до 18:00 часа включително, като участниците следва да публикуват своите снимки в Instagram и да допълнят в коментар таг към страницата на Fanta Bulgaria.  

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
 3. Всеки желаещ да участва в Играта „Снимай се с един от макетите на Супер Фанта Екипа,  качи снимката в Инстаграм и ни тагни! На края на деня снимката с най-много лайкове, ще спечели Fanta пуф!” ще бъде приканен да публикува снимка най-късно до 18:00 часа вечерта на 14-и септември и 15-и септември 2019 (съответно) с таг към страницата на Fanta Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/fantabulgaria/).
 4. За валидно участие се счита всеки пост, публикуван в рамките на деня между 10:00 ч. сутринта и 18:00 ч. вечерта на 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г. с таг към страницата на Fanta Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/fantabulgaria/) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. След края на периода на Играта (18:00 часа на 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г.) 2 участници, избрани на принцип пост с най-много лайкове, ще получат награди. Имената на победителите ще се обявяват чрез стори на Instagram профила на Fanta в 18:00ч. за съответния ден. Печелившите трябва да отидат до локацията на Fanta по време на събитието, за да вземат наградата си.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Ще бъдат избрани 2 (двама) победители. Наградите в Играта „Снимай се с един от макетите на Супер Фанта Екипа,  качи снимката в Инстаграм и ни тагни! На края на деня снимката с най-много лайкове, ще спечели Fanta пуф!” са: 2 подаръчни пуфа, съответно по един за печелившия участник на 14-и и печелившия участник на 15-и септември.
 2. Стойността на нито една от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 100 лв.

 

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Победителят бива определен спрямо чия качена снимка с таг към Instagram станицата на Fanta е събрала най-много лайкове. С настъпване на края на играта (18:00 ч. на 14-и и 15-и септември), победителят бива обявен чрез story пост в Instagram страницата на Fanta. Наградата трябва да се вземе от победителя най-късно в 18:30 часа на същия ден.
 2. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на посочения час в точка 1, то победителят губи правото да получи наградата.
 3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 4. Публикацията ще бъде направена на 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г.
 5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 6. Участник, който спечели награда, се съгласява неговият Instagram никнейм да бъде публикуван на стори в Instagram страницата на Fanta Bulgaria.

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие със снимков пост в Instagram с таг към страницата на Fanta Bulgaria в Instagram според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
 2. Организаторът няма да разглежда снимки, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 4. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 5. Публикуваните снимкови постове в Instagram с таг към страницата на Fanta Bulgaria в Instagram ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 7. Всички награди ще бъдат предоставени на победителите на мястото на провеждането на Comic Con Bulgaria 2019 в Интер Експо Център, бул. "Цариградско шосе" 147, София от Fanta Bulgaria на 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г.
 8. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на деня, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на страницата на Fanta Bulgaria в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните снимки и няма да участва като страна по съдебни производства за снимки, публикувани в рамките на Играта.
 2. Всички снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 5. Организаторът на Играта не носи отговорност за промени, по каквато и да била причина, в деня и часа на провеждане на предвиденото за 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г. Comic Con събитие, както и в случай че същото събитие бъде отменено.
 6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.
 7. Организаторът на Играта носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата Instagram (www.instagram.com), включително и посегателства над страницата на Fanta Bulgaria в Instagram: https://www.instagram.com/fantabulgaria/

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Fanta Bulgaria в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на Fanta Bulgaria (https://www.facebook.com/fantabulgaria) във Facebook.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.