ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „#PassThePulp с Дара“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от Ди Джитал Ай Ди АД, ул.Н. Хайтов 3А, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg  

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие нa всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на: „Кока-Кола България“ ЕООД; „Coca-Cola Services N.V.“; „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД (Общо наричани Компании от Групата на „Кока-Кола Хеленик“); ДиДжитал Ай Ди АД; рекламните агенции, свързани с Играта и гореспоменатите компании; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4.3. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

 4.4. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 08.11.2019 г. и продължава до 08.12.2019 г.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, e реквизит от най-новия видеоклип на Дара.

6.2. Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 3 броя от реквизит от най-новия видеоклип на Дара.

6.3. Стойността на наградата от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 100 лв.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.

7.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511 или в Facebook (https://www.facebook.com/)  според Условията за ползване на платформата: https://www.facebook.com/terms.php или профил в Tik Tok (www.tiktok.com) според Условията за ползване на платформата: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=en

7.3. Всеки желаещ да участва в Играта „#PassThePulp с Дара“ ще бъде приканен да се включи най-късно до 23:59 часа 8-ми декември 2019 (включително) в играта, обявена на Instagram страницата на Cappy (https://www.instagram.com/cappy_bg/)  и страницата на Facebook  (https://www.facebook.com/Cappy/) и страницата на Дара в TikTok (http://vm.tiktok.com/abLGRe/). За целта, участникът трябва да заснеме видео с някой от вкусовете на Cappy Pulpy и да го качи с #passthepulp в TikTok.

7.4. За валидно участие се счита всеки, който е публикувал видео с Cappy Pulpy и го е качил с #passthepulp в TikTok в съответствие със сроковете, описани в Раздел 5, както и условията, описани в Раздел 6 и Раздел 7.

7.5. След края на периода на Играта (23:59 часа на 8.12.2019 г.) Дара ще избере трите най-добри видеа, като съответно, потребителите, които са ги създали и качили на профила си в ТикТок ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на Cappy в Instagram https://www.instagram.com/cappy_bg и в Facebook страницата на Cappy https://www.facebook.com/Cappy/ .

7.6. Дата за изтегляне на наградата: 9.12.2019г.

7.7. С участието си в играта всички потребители се съгласяват публичните им личните данни от Instagram профилите (име и снимка), Facebook профилите (име и снимка) и TikTok профилите (име и снимка) да бъдат обработвани с целите на провеждане на жребий за определяне на печеливши, като за целта няма да бъдат събирани и запазвани никъде.

7.8. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградата се предоставя на участника, имащ право на участие в Играта според Част 4 от настоящите правила.

8.2. Печелившия участник ще бъде обявен в публикации в Instagram страницата на Cappy и Facebook страницата на Cappy. За да получи своята награда, печелившият участник трябва да изпрати лично съобщение към Instagram страницата на Cappy или Фейсбук страницата на Cappy в рамките на 72 часа от обявяването на печелившите.  В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

8.3. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

8.5. До връчването на наградата, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

8.6. Участниците, които са спечели награда, се съгласяват техните имена и профилна снимка бъдат публикувани в Instagram страницата на Cappy и във Facebook страницата на Cappy.

8.7 Организаторът няма да разглежда публикации, които:

 1.  
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на снимки/видеа за участие в Играта.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху снимки/видеа за участие в Играта, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил материала.

9.3. Всички предявени материали за участие в Играта подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.4. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на наградата.

9.5. Организаторът на Играта не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация на страницата на Cappy в платформата Instagram https://www.instagram.com/cappy_bg и Facebook страницата на Cappy  https://www.facebook.com/Cappy/ и страницата на Дара в TikTok (http://vm.tiktok.com/abLGRe/ ).

9.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

9.7. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на платформата Instagram, както и на софтуера за комуникация на страницата на Cappy в платформата Instagram https://www.instagram.com/cappy_bg  и Facebook страницата на Cappy https://www.facebook.com/Cappy/ и страницата на Дара в платформата TikTok (http://vm.tiktok.com/abLGRe/ )

9.8. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че техните имена, адрес, снимка, видео или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.