РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта „Кажи ми „ДА!“” („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium („Организатор“).
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на профила на Fuzetea в Instagram: @fuzetea_bg и на страницата на Fuzetea във Facebook: https://www.facebook.com/FuzeTeaBG/ .
3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.coca-cola.bg
4. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в профила на Fuzetea в Instagram и на страницата на Fuzetea във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Instagram и Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на страницата на Fuzetea във Facebook: https://www.facebook.com/FuzeTeaBG/ и на профила на Fuzetea в Instagram: @fuzetea_bg
5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram или Facebook. С участието си в Играта, участниците се съгласяват с правилата на ползване на Instagram и освобождават Instagram от отговорност. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.


РАЗДЕЛ 2.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.


РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

1. Продължителността на Играта е от 31.05.2019 г. до 11.06.2019 г.
2. Печелившите ще бъдат обявени на 12.06.2019г.
3. За всеки печеливш участник ще бъде избирана по една резерва, към която ще се пристъпва в случай, че печелившите не отговорят в установените срокове или не могат да получат наградата си на определената за целта дата.


РАЗДЕЛ 4.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Играта е отворена за участие на всички физически лица навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Всеки желаещ да участва в Играта, трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
2. Всеки желаещ да участва в Играта, трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване: https://help.instagram.com/478745558852511.
3. Всеки желаещ да участва в Играта „Кажи ми „ДА!““ трябва да качи снимка със своя партньор в Instagram и/или Facebook, да използва в описанието на снимката хаштаг #КажиМиДа, да отбележи профила на Fuzetea - @fuzetea_bg и да направи профила си публичен за периода на промоцията – 31 май 2019г. – 11 юни 2019г.
4. За валидно участие се счита всяка публикация с изпълнени изисквания от точка 3 на раздел 5 от Официалните правила и в съответствие с условията в публикувания на 31.05.2019г. пост в профила на Fuzetea в Instagram (@fuzetea_bg) и Facebook (@FuzeTeaBG) и в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
5. След края на Играта ще бъдат излъчени победителите, които ще бъдат избрани от жури измежду всички валидни участия.


РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Печелившите участници са общо 2 (две) двойки и всяка от тях ще получи възможност да се снима в новото музикално видео на Графа и Белослава в село Лозенец на 15.06.2019г. и 16.06.2019г., като участват в неформален сватбен ритуал.
Наградата не може да бъде преотстъпвана на друго лице, освен на победителя, изтеглен от Организатора на Играта.
2. Победителят може да получи само една награда.


РАЗДЕЛ 7.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

1. Имената на печелившите ще бъдат избрани от жури и обявени на 12.06.2019г. на страницата на Fuzetea във Facebook и в профила @fuzetea_bg в Instagram.
2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победител не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и получаването на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
3. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име да бъдe публикуванo в профила на Fuzetea в Instagram (@fuzetea_bg) и на Fuzetea във Facebook, както и да бъде заснет заедно с неговия партньор в музикален видеоклип. Печелившите се съгласяват да предоставят правата си за излъчване на видеоклипа, за което няма да им бъдат изплащани хонорари.
5. Организаторът носи отговорност за нощувките на печелившите участници в град Лозенец за периода на заснемане на видеоклипа.


РАЗДЕЛ 8.
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Печелившите ще бъдат публикувани в официалните профили на Fuzetea в Instagram и Facebook, след което ще получат лично съобщение от официалния профил на Fuzetea в социалната мрежа, в която са участвали, с цел организиране получаването на наградите.
2. Печелившият участник трябва да отговори на личното съобщение не по – късно от 24 часа след получаването му, както и да има готовност да бъде на оказаната локация заедно със своя партньор на 15 и 16 юни 2019г.
3. Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че печеливш участник не се е свързал с Fuzetea в описания срок.
4. Организаторът няма да разглежда участия и лични съобщения, които:
    • са с порнографско или нецензурно съдържание;
    • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
    • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права     или друго право на интелектуалната собственост;
    • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от     посочените) или рекламират опасни действия;
    • рекламират политически идеи или съобщения;
    • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато     (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
    • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
    • не са авторски;
    • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации,     обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни     вярвания, възраст, сексуални намеци;
    • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
    • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola     Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
    • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават     съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
5. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид публикациите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
6. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
7. Публикуваните в Instagram и Facebook публикации за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
8. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но ще бъде извършен преди обявяването на печелившите.
9. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.


РАЗДЕЛ 9.
ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикациите и изпратените лични съобщения и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари и лични съобщения, публикувани и изпратени в рамките на Играта.
2. Организаторът на Играта не носи отговорност за авторските права върху публикациите и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху публикации и лични съобщения, участващи в Играта.
3. Всички снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
4. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
5. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.


РАЗДЕЛ 10.
ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.


РАЗДЕЛ 11.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.


РАЗДЕЛ 12.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.


РАЗДЕЛ 13.
ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
2. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират и предоставят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра, както следва: идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в играта. Личните данни няма да се обработват и пазят за последващи цели след получаването на наградите.
3. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие, че публикуваните от тях снимки могат бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в последващи комуникации и в частност дава съгласието си за публичното им показване в профила на Fuzetea в Instagram (@fuzetea_bg) или в профила на Fuzetea във Facebook.


РАЗДЕЛ 14
ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.coca-cola.bg
2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до профила на Fuzetea в Instagram (@fuzetea_bg) или в профила на Fuzetea във Facebook.
3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.