ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Измисли свежа история с героите на лятото“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД,  София, ул. "Рачо П. Казанджията" № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Sprite във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram и/или Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram и/или Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram и/или Facebook.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

 4.3. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

4.4. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

4.5. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта е от 27.09.2018 г., до 02.10.2018 г. включително. Желаещите да участват следва да измислят свежа история с героите на лятото – Жадния Енот, Едн-О-рога и Sprite Краставица, и да я публикуват като коментар под поста на страницата на Sprite във Facebook, с който се обявява началото на Играта на 27.09.2018.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Ще бъдат избрани 10 (десет) победители. Наградите в Играта „Измисли свежа история с героите на лятото“ са: 5 бр. брандирана тениска Sprite краставица и 5 бр. брандирана подложка за мишка.

6.2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат избрани 10 (десет) победители, като един участник може да получи само една награда.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да посети https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii и да се запознае с Официалните правила на Играта.

7.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com) според Условията за ползване на платформата: https://www.facebook.com/policies?ref=pf

7.3. Всеки, желаещ да участва в Играта „Измисли свежа история с героите на лятото“, ще бъде приканен да сподели свой коментар най-късно до 23:59 часа на 2-ри октомври 2018 (включително) на публикация на Facebook страницата на Sprite (https://www.facebook.com/spritebulgaria), обявяващ началото на Играта на 27.09.2018 г. Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.

7.4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 27.09.2018 г. пост на страницата на Sprite във Facebook (https://www.facebook.com/spritebulgaria) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 5, както и условията, описани в Раздел 6 и Раздел 7.

7.5. С участието си в играта всички потребители се съгласяват публичните им лични данни от Facebook профилите им (име и снимка) да бъдат обработвани с целите на провеждане на жребии за определяне на печеливш, като за целта няма да бъдат събирани и съхранявани никъде.

7.6. След края на периода на Играта (23:59 часа на 02.10.2018 г.) 10-ма участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат обявени като коментар под поста, поставящ началото на играта.

7.7. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company или друг продукт.

7.8. Споделянето на повече от един коментар от участника не увеличава шанса за спечелване на награда.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според Част 4 от настоящите правила.

8.2. Печелившият от съответното теглене ще бъде уведомен в платформата Facebook в деня на изтегляне на жребия и обявени като коментар под поста, поставящ началото на играта. Всеки победител, избран на случаен принцип, ще получи 1 награда.

8.3. Участниците, спечелили награда, следва да се свържат със Sprite (и/или Sprite Bulgaria) чрез лично съобщение във Facebook (https://www.facebook.com/spritebulgaria) в срок от 48 часа след обявяването им във Facebook страницата Sprite Bulgaria (https://www.facebook.com/spritebulgaria) и да предоставят трите си имена и телефон за връзка.

8.4. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

8.5. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет, които:

 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • не са авторски;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

8.6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид коментарите и снимките, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

8.7. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

8.8. Публикуваните във Facebook коментари за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

8.9. Наградата ще бъде доставена най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни по куриер за сметка на Организатора, след като победителят предостави адрес за доставка. Наградите на печелившите ще бъдат доставени на посочените от печелившите адреси.

8.10. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.11. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

8.12. Победителят ще бъде уведомен с лично съобщение във Facebook на личния му профил от страницата на Sprite с инструкции как да получи своята награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до CICBulgaria@coca-cola.com или с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).

8.13. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

8.14. Наградите са на стойност под 30лв.

8.15. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Sprite във Facebook.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на коментари за участие в Играта.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху коментари за участие в Играта, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил материала.

9.3. Всички предявени материали за участие в Играта подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.4. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на наградата.

 9.5. Организаторът на Играта не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация на страницата на Sprite в платформата Facebook (https://www.facebook.com/spritebulgaria).

9.6."Кока-Кола България" ЕООД и/или Организаторът не отговаря за качеството на наградите, както и за каквито и да било вреди/щети настъпили от ползването на наградите.

9.7. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

9.8. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на платформата Facebook, както и на софтуера за комуникация на страницата на Sprite в платформата Facebook (https://www.facebook.com/spritebulgaria).

9.9. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

 ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

13.2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Sprite във Facebook.

 

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;
 • директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

 • при идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.
 • при идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.
 • при директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1 г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка, ако такава е необходима, за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените лични данни може да бъде получена и посредством изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com