РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта „Hristo Stefanov подарява двоен пропуск за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“ („Играта“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Организатор на Играта е „Диджитал Ай Ди“ АД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 3 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на страницата на Hristo Stefanov в Instagram.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Hristo Stefanov в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организатора, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от събота, 07.09.2019 г., до 17:00 часа в петък - 13.09.2019 г. включително, като участниците следва да публикуват своите коментари под поста на страницата на Hristo Stefanov, който обявява началото на Играта на 07.09.2019 г. 

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, BSS Media, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
 3. Всеки желаещ да участва в Играта „Hristo Stefanov подарява двоен пропуск за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 17:00 часа сутринта на 7-ти юли 2019 (включително) на пост на страницата на Hristo Stefanov в Instagram (https://www.instagram.com/hristagram/), обявяващ началото на Играта на 07.09.2019 г., с коментар „Хей, хей! Как сте? Аз се чувствам прекрасно, въпреки че лятото наближава своя край. Сега ще ви опиша моето лято само с 1 дума: ВЕ-ЛИ-КО! Опиши своето лято с 1 дума в коментарите и може да спечелиш един от 5-те Front Row паса и уникално бекстейдж изживяване на финалния концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София на 14.09!” Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 07.09.2019 г. пост на страницата на Hristo Stefanov в Instagram (https://www.instagram.com/hristagram/), в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. След края на периода на Играта (17:00 часа на 13.09.2019 г.) 5 участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 13.09.2019 г. и обявени на страницата на Hristo Stefanov в Instagram на 13.09.2019 г.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Ще бъдат избрани 5 (пет) победители. Наградите в Играта „Hristo Stefanov подарява двоен пропуск за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в София“  са: 5 двойни пропуска за зоната зад сцената на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София на 10.09.2019 г. Всеки пропуск важи за 2 души.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат избрани 5 (пет) победители за концерта в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”). Един участник може да получи само една награда от определен тип от тази и подобна игра на Instagram страницата Hristo Stefanov (https://www.instagram.com/hristagram/).
 3. Награда не включва покриване на каквито и да било разходи за транспорт и престой на печеливши участници, които не са от град София, за целите на присъствието им на съответния концерт.
 4. Стойността на нито една от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 30 лв.

 

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез публикация на стената на страницата на Hristo Stefanov в Instagram. Коментара под публикацията ще бъде направен на 13.09.2019 г.
 2. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.
 3. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 4. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 5. Всички награди ще бъдат предоставени на победителите на мястото на провеждането на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”) срещу документ, удостоверяващ самоличността на победителя и негов навършил поне 14 години приятел, и попълнени декларации. Предоставянето на попълнена декларация е задължително условие за получаване на награда, ако печелившият и/или нейният/неговият придружител са на възраст между 14 и 18 години. Победителят трябва да се свърже с Coca-Cola България чрез лично съобщение до Coca-Cola Happy Energy Tour във Facebook, за което ще бъде помолен чрез публикация на страницата на Hristo Stefanov в Instagram. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 6. Публикацията ще бъде направена на 13.09.2019 г.
 7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 8. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Hristo Stefanov в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Hristo Stefanov в Instagram, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 07.09.2019 г. пост на страницата на Hristo Stefanov в Instagram според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
 2. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • не са авторски;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 4. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 5. Публикуваните под поста на страницата на Hristo Stefanov в Instagram, оповестяващ началото на Играта на 07.09.2019 г., коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 6. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 7. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 8. Всички награди ще бъдат предоставени на победителите на мястото на провеждането на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”) срещу документ, удостоверяващ самоличността на победителя и негов навършил поне 14 години приятел, и попълнени декларации, както и кода изпратен на лично съобщение до победителя, който задължително трябва да бъде показан директно от чата в Instagram. Предоставянето на попълнена декларация е задължително условие за получаване на награда, ако печелившият и/или нейният/неговият придружител са на възраст между 14 и 18 години. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.
 9. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 часа, участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на страницата на Hristo Stefanov в Instagram.

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта.
 2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 5. Организаторът на Играта не носи отговорност за промени, по каквато и да била причина, в деня и часа на провеждане на предвидения за 10.09.2019 г. концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”), както и в случай че същият концерт бъде отменен.
 6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в Играта.
 7. Организаторът на Играта носи отговорност за сигурността на предвидения за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”).
 8. Организаторът на Играта носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата Instagram (www.instagram.com), включително и посегателства над страницата на Hristo Stefanov в Instagram: https://www.instagram.com/hristagram/

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Hristo Stefanov в Instagram.
 3. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие заснети по време на концерта от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 в София от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019 на 14.09.2019 г. (площад „Ал. Батенберг”) снимки и видеа, на които те присъстват, да бъдат публикувани, без за това да се дължат каквито и да било компенсации, в страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour във Facebook (https://www.facebook.com/CC.Happy.Energy.Tour/), в страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (@cocacolabulgaria), в YouTube канала на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour (https://www.youtube.com/watch?v=XlObaj1q5oI) и/или в профила на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour в MySPARX (https://mysparx.bg/home?userID=89770).

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта в интернет страницата на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация  чрез изпращане на запитване с лично съобщение до страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour (https://www.facebook.com/CC.Happy.Energy.Tour/) във Facebook.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.