ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Bankia Legion Run Contest “, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Кока-Кола България“ ЕООД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii за целия период на Играта.

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България “ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

 4.3. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 18 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта е от понеделник, 2.07.2018 г., до 14:00 часа в четвъртък - 05.07.2018 г. включително, като участниците следва да отбележат/тагнат свой приятел в пост, публикуван под поста на Банкя на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook, който обявява началото на Играта на 2.07.2018 г. 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Ще бъдe избран 1 (един) победител. Наградата в Играта „Bankia Legion Run Contest“ е: Отборен билет за предизвикателство Legion Run Bulgaria 2018. Пропускът важи за 5-ма души.

6.2. На случаен принцип, чрез електронен жребий, сред авторите на одобрени коментари, ще бъде избран 1 (един) победител за предизвикателство Legion Run Bulgaria 2018 на 5-и юли 2018 г. Един участник може да получи само една награда от определен тип от тази и подобна игра на Facebook страницата на Bankia Bulgaria /https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344//.

6.3. Наградата не включва покриване на каквито и да било разходи за транспорт и престой на печеливши участници, за целите на присъствието им на събитието, както и каквито и да било разходи за пътуване до мястото на събитието.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.

7.2. Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com) според Условията за ползване на платформата: https://www.facebook.com/policies?ref=pf

7.3. Всеки, желаещ да участва в Играта „Bankia Legion Run Contest“, ще бъде приканен да отбележи/ тагне свой приятел най-късно до 14:00 часа 5-и юли 2018 (включително) на публикация на Facebook страницата на Банкя (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/), обявяващ началото на Играта на 2.07.2018 г., в коментар. Публикуването на повече от един отговор не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.

7.4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 2.07.2018 г. пост на страницата на Банкя във Facebook (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 5, както и условията, описани в Раздел 6 и Раздел 7.

7.5. След края на периода на Играта (14:00 часа на 05.07.2018 г.) 1 участник, изтеглен на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получи награда. Името на победителя ще бъдe изтегленo и обявенo на страницата на Банкя във Facebook (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/).

7.6. С участието си в играта всички потребители се съгласяват личните данни от Facebook профилите им (име и снимка) да бъдат обработвани за целите на провеждане на жребий за определяне на печеливш, като за целта няма да бъдат събирани и съхранявани никъде.

7.7. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградата се предоставя на участници, имащи право на участие в Играта според Част 4 от настоящите правила.

8.2. Печелившият от съответното теглене ще бъде уведомен в платформата Facebook в деня на изтегляне на жребия чрез съобщение с детайлни инструкции за получаване на наградата.

8.3. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 48 часа след уведомяването за спечелване на награда, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

8.4. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.5. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

8.6. Победителят ще бъде уводомен с лично съобщение във Facebook на личния му профил от страницата на Bankia Bulgaria с инструкции как да получи своята награда (ще е необходимо да предостави имейл адрес за регистрация и генериране на пропуск за Legion Run 2018). Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до CICBulgaria@coca-cola.com или с телефонно обаждане на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна).

8.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

8.8. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Bankia Bulgaria във Facebook.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на коментари за участие в Играта.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху коментари за участие в Играта, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил материала.

9.3. Всички предявени материали за участие в Играта подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.4. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на наградата.

9.5. Организаторът на Играта не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация на страницата на Банкя в платформата Facebook (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/).

9.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

9.7. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на платформата Facebook, както и на софтуера за комуникация на страницата на Банкя в платформата Facebook (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/).

9.8. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.

13.2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook.

13.3. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие заснети по време на предизвикателството Legion Run Bulgaria 2018  снимки и видеа, на които те присъстват, да бъдат публикувани, без за това да се дължат каквито и да било компенсации, в страницата на Bankia Bulgaria във Facebook (https://www.facebook.com/Bankia-Bulgaria-138189129673344/), в страницата на Legion Run във Facebook (https://www.facebook.com/legionrun/) или в профила на Банкя в Instagram (@bankiabulgaria).