Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Банкя тенис експерти“, организирана от Кока-Kола България ЕООД, гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №8; ЕИК 040301431 („Организатор“), със съдействието на КЕЙ УЕЙ ЕООД, гр. София, ул. „Васил Друмев“ №48, ЕИК 200217229 („Подизпълнител“). Общите условия са публикувани на coca-cola.bg.

І. Описание на играта, условия за участие

1.            Играта „Банкя тенис експерти“ се провежда на Facebook страницата https://www.facebook.com/BankiaBulgaria/ в периода от 26.10. до 05.11. („Период на играта") на територията на Република България.

2.            В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Подизпълнители, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

3.            За да вземат участие в играта, участниците трябва да отговорят на въпроса: „Кой ще стигне най-далеч в турнира Париж Мастърс?“. За валидно участие се приемат текстов материал с изписан отговор или изписано „а“, „б“, „в“ или „г“ от предложените отговори в изображението към играта, публикувани до 23:59 часа на 31.10.2019 г.

4.            За да участват в раздаването на наградите, участниците трябва да познаят кой от тенисистите, маркирани в изображението към играта, е достигнал до най-предно класиране в турнира.

Описаните в таблицата от Раздел II, т. 4 награди са подредени приоритетно в пет категории от най-голямата към най-малката. Съответно и разпределението на наградите ще бъде извършено спрямо същото приоритизиране въз основа на броя участници, познали най-добре класиралия се тенисист, втория най-добре класирал се и т.н. до изчерпването на количеството на наградите.

За следния пример е използвано хипотетично разпределение на прогнозните коментари с четири приоритетни групи, които да съответстват на приоритетните категории при наградите:

А) 11 човека са познали най-добре класиралия се играч от четиримата
Б) 25 са познали втория
В) 15 са познали третия
Г) 15 са познали четвъртия

В група А на томболен принцип се определя големият победител с наградата от първа категория и между останалите участници се разпределят 10-те награди от категория две.
В група Б се разпределят 15-те награди от категория три и 10 от категория четири.
В група В се разпределят останалите 4 награди от категория четири и 11 от категория пет.
По този начин за 15-те участници от група Г остават 9 награди от пета категория, които се теглят на томболен принцип.

Аналогично ще се процедира с всяка реално създала се ситуация до раздаване на всички награди.

II. Определяне на победителите

4.            Всички участници, които отговарят на условията за участие и са изпълнили изискванията, посочени в т.3. и т.4 на Раздел І от настоящите Общи условия, ще участват за следните награди:

Награди Брой
1.      Тенис ракета + екип + чорапи 1
2.      Сак + екип + чорапи 10
3.      Мешка+шапка+бандана+екип+чорапи 15
4.      Шапка + бандана + екип + чорапи 14
5.      Екип + чорапи 20


5.            Всеки от Победителите, определени по реда на Раздел ІІ от настоящите Общи условия, има право да получи спечелената награда.
ІIІ. Награди, получаване на наградите

6.            Общият награден фонд за играта се състои от 60 броя награди в комплекти спрямо т.4.

7.            Победителите ще бъдат обявени от Организаторите с пост на Facebook страницата https://www.facebook.com/BankiaBulgaria/ на 05.11, като всеки от победителите е длъжен да посочи телефон и адрес за доставка в лично съобщение към Bankia Bulgaria, за да му бъде доставена наградата.

8.            Победителят трябва да потвърди чрез лично съобщение към Bankia Bulgaria във Facebook желанието си да получи наградата до 48 часа след обявяването на името му в страницата на Банкя. Ако победителят откаже да приеме наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване в срок до 48 часа след обявяването или не осъществи контакт с Организаторите чрез лично съобщение в срок до 48 часа, наградата се печели от следващия изтеглен на томболен принцип - резервен победител. За резервния победител важат правилата за първоначалния победител, като срокът за отговор чрез лично съобщение е до 48 часа. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след потвърждаване на победителя.

9.            Победителят няма право да иска, съответно да получи паричната равностойност на наградата.

10.         Наградите се изпращат на Победителите на посочените от тях адреси. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на Победителя. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.

ІV. Съгласие с Общите условия

11.         Чрез участието си в играта на страницата на Bankia Bulgaria, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

12.         С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

13.         Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Facebook страницата https://www.facebook.com/BankiaBulgaria/ и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

14.         Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на лично съобщение до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VI. Права върху интелектуална собственост

15.         Всички Участници, с регистрацията си за участие, изрично се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления, могат да се използват безвъзмездно от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват в интернет и във Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) и изявления на участниците и да се ползват за популяризиране на играта, както и продуктите на Организатора.

16.         Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител.

VIІ. Ограничаване на отговорността

17.         С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло по негово желание и на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено от Организатора.

18.         Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на Организатора.

19.         Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

20.         Чрез участието си в играта, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Facebook страницата https://www.facebook.com/BankiaBulgaria/, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

21.         Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VIІІ. Временни санкции

22.         Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на публикуван от последния пост/текст.

23.         В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

24.         Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът може да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали да послужат за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

IX. Обезщетения

25.         Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за наложени санкции, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Други условия

26.         Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия в тяхната цялост. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

27.         За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

28.         Всички разходи свързани с участието на Участника  играта, като достъп до Интернет мрежата и др. освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

29.         Всички спорове между страните се решават в духа на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София.

XI. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

30.            С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

31.            Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират и предоставят изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Организатора, от куриерска фирма, която ще достави наградата или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра, както следва: идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в играта. Организаторът на играта ще събира следните лични данни: Имена, телефон и адрес за доставка на наградата. Личните данни няма да се обработват и пазят за последващи цели след изпращане на наградите.

32.            С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие, че публикуваните от тях снимки могат бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в последващи комуникации и в частност дава съгласието си за публичното им показване в профила на Bankia Bulgaria във Facebook.

Тези Общи условия са приети на 24.10.2019 г.