Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Powerade: Без извинения“, организирана от Кока-Kола България  ЕООД, гр.София,ул. "Рачо Петков Казанджията"№8; ЕИК 040301431 („Организатор”), със съдействието на КЕЙ УЕЙ ЕООД, гр.София,ул. "Васил Друмев"№48, ЕИК 200217229 („Подизпълнител“). Общите условия са публикувани на https://www.coca-cola.bg

І. Описание на играта и условия за участие

1.            Играта „Powerade: Без извинения“ се провежда на Facebook страницата на Powerade:  https://www.facebook.com/poweradebg/ в периода 5.12. до 20.12.2019. („Период на играта") на територията на Република България.

2.            В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Подизпълнители, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

3.            За да вземат участие в играта, участниците трябва да изпълнят условието под поста за съответната седмица в която участват, както следва:

3.1          05.12.2019г. – да коментират с отговор на въпроса зададен в публикацията.

3.2.         10.12.2019г. – да тагнат приятел в коментар под публикацията.

3.3.         15.12.2019г. – да изпратят своя снимка или видео, на което изпълняват едно от упражненията, показани в публикацията.

II. Определяне на победителите

4.            Всички участници, които отговарят на условията за участие и са изпълнили изискванията, посочени в т. 3. на Раздел І от настоящите Общи условия, ще участват за награда ваучер за магазин Sport Depot на стойност 100лв, спортни слушалки и смарт часовник. Победителите („Победители”) ще бъдат определени на томболен принцип, като победителите ще бъдат изтегляни както следва:

4.1           10.12.2019 – 5 бр. ваучери за Sport Depot на стойност 100 лв. всеки

4.2           15.12.2019 – 5 бр. спортни слушалки

4.3           20.12.2019 – 5 бр. смарт часовници

Победителите ще бъдат обявявани на Facebook страницата на Powerade на 10.12; 15.12 и 20.12

ІIІ. Награди, получаване на наградите

5.            Всеки от Победителите, определени по реда на Раздел ІІ от настоящите Общи условия има право да получи спечелената награда.

6.            Общият награден фонд за играта се състои от 15 награди, от които 5 ваучера, 5 спортни слушалки и 5 смарт часовника.

7.            Победителите ще бъдат обявявани  от Организаторите с пост на Facebook страницата на Powerade:  https://www.facebook.com/poweradebg/на 10.12; 15.12 и 20.12 като всеки от Победителите е длъжен да се свърже с Организатора на страницата на Powerade Bulgaria и да посочи телефон и адрес за доставка в лично съобщение, за да му бъде доставена наградата.

8.            Победителят трябва да потвърди чрез лично съобщение към https://www.facebook.com/poweradebg/ във Facebook желанието си да получи наградата до 48 часа след обявяването на името му в страницата на Powerade. Ако победителят откаже да приеме наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване в срок до 48 часа след обявяването или не осъществи контакт с Организаторите чрез лично съобщение в срок до 48 часа, наградата се печели от следващия изтеглен на томболен принцип - резервен победител. За резервния победител важат правилата за първоначалния победител, като срокът за отговор чрез лично съобщение е до 48 часа. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след потвърждаване на победителя.

9.            Победителят няма право да иска, съответно да получи паричната равностойност на наградата.

10.         Наградите се изпращат на Победителите на посочените от тях адреси. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на Победителя. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.

ІV. Съгласие с Общите условия

11.         Чрез участието си в играта на страницата на Powerade Bulgaria, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

12.         С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

13.         Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на https://www.coca-cola.bg и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

14.         Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на лично съобщение до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VI. Права върху интелектуална собственост

15.         Всички Участници, с регистрацията си за участие, изрично се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления, могат да се използват безвъзмездно от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват в интернет и във Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) и изявления на участниците и да се ползват за популяризиране на играта, както и продуктите на Организатора.

16.         Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител.

VIІ. Ограничаване на отговорността

17.         С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло по негово желание и на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено от Организатора.

18.         Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на Организатора.

19.         Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата https://www.facebook.com/poweradebg/, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

20.         Чрез участието си в играта, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до /https://www.facebook.com/poweradebg/, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

21.         Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VIІІ. Временни санкции

22.         Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на публикуван от последния пост/текст.

23.         В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

24.         Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът може да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали да послужат за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

IX. Обезщетения

25.         Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за наложени санкции, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Други условия

26.         Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия в тяхната цялост. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

27.         За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

28.         Всички разходи свързани с участието на Участника  играта, като достъп до Интернет мрежата и др. освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

29.         Всички спорове между страните се решават в духа на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София.

Тези Общи условия са приети на 05.12.2019 г.