РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Възложител на предизвикателството на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) „Второ Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour предизвикателство от Михаела Филева“ (наречено по-долу „Предизвикателството“) е S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.
 2. Организатор на Предизвикателството е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 7 (наречени по-долу като „Организатор“).
 3. Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на сайта MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството на интернет адрес: www.coca-cola.bg
 5. Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на сайта MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) в съответствие с правилата за ползване на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.coca-cola.bg

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Предизвикателството се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Продължителността на Предизвикателството е от сряда, 08.08.2018 г., до понеделник - 13.08.2018 г., 17:00 ч., като участниците следва да публикуват своите отговори под предизвикателството, отправено от Михаела Филева и публикувано през профила профила Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour (https://mysparx.bg/home?userID=89770) в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) на 08.08.2018 г. В коментарите си участниците трябва да споделят със снимка как се подготвят с Coca-Cola за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. 

 

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Всеки желаещ да участва в Предизвикателството на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) „Второ Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour предизвикателство от Михаела Филева“ ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.08.2018 г., 17:00 ч., на предизвикателството, публикувано от профила Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour (https://mysparx.bg/home?userID=89770) на 08.08.2018 г., с коментар, в който споделя със снимка как се подготвя с Coca-Cola за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса за спечелване на награда. 
 2. След края на периода на Предизвикателството (08.08.2018 - 13.08.2018 г., 17:00 ч.) 10 (десетима) участници, избрани на случаен принцип посредством електронен жребий, печелят награди: шапка Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour с автограф от Михаела Филева. Печелившитe ще бъде избрани в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.08.2018, 17:00 часа, включително) и непосредствено оповестени на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg).
 3. Всеки участник потвърждава, че има съгласието на присъстващи в качвани от нея/него снимки и/или видеа трети лица за използването на въпросните материали за участие в Предизвикателството. 

 

РАЗДЕЛ 5.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.08.2018 г., 17:00 ч.)
 2. При участието си в Предизвикателството участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай че към момента на получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX x WOAH, тя/ той (печелившият) не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител. 
 3. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 4. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия в профилите на печелившите в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg). Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.
 5. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

РАЗДЕЛ 6.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие, отговарящо на изложените в Раздел 4 рамки на Предизвикателството и в публично оповестените в него срокове, видими в Раздел 3.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.
 3. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • не са авторски;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Предизвикателството, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 4. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, снимките и връзките към авторско съдържание (видео и друго) в интернет, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 5. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 6. Публикуваните в Предизвикателството, публикувано на 08.08.2018, коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) в интернет ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 7. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 8. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 9. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия в профилите на печелившите в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg). Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.
 10. Ако участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, избран посредством електронен жребий на случаен принцип.
 11. Ако избраният победител е между 16 и 18-годишна възраст, трябва да може да представи разрешение от родител/настойник за получаване на наградата.
 12. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията печелившият губи правото си награда. 

 

РАЗДЕЛ 7.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В Предизвикателството „Второ Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour предизвикателство от Михаела Филева“ ще бъдат раздадени 10 (десет) награди: шапка Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour с автограф от Михаела Филева.
 2. В Предизвикателството ще бъдат избрани 10 (десетима) победители посредством електронен жребий на случаен принцип. Един участник може да получи само една награда.
 3. След обявяване на победителите наградата не може да бъде предоставена на друг потребител от Организатора.
 4. Стойността на нито една от описаните в т. 1 на настоящия раздел награди не надвишава 30 лв.

 

РАЗДЕЛ 8.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани в рамките и за анонсиране на Предизвикателството.
 2. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност за авторските права върху снимките или връзки към външно съдържание (видео и друго) и няма да участва като страна по съдебни производства относно авторските права върху снимките или връзките към външно съдържание (видео и друго), публикувани от участващи в Предизвикателството.
 3. Всички коментари, снимки или връзки към авторско съдържание (видео и друго), публикувани след определения краен срок на Предизвикателството, нямат право да участват в Предизвикателството.
 4. Организаторът на Предизвикателството няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Предизвикателството.
 5. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било евентуални допълнителни разходи за достъп до интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Предизвикателството. 
 6. Организаторът на Предизвикателството не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът на Предизвикателството не отговаря за качеството на наградите.

 

РАЗДЕЛ 9.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Предизвикателството може да участва всеки навършил 16 години, който има регистриран и одобрен профил в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), с изключение на музикалната изпълнителка Михаела Филева, служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, BSS Media, Facing The Sun, Monte Music, Virginia Records, Анимато Мюзик, рекламните агенции, свързани с Предизвикателството; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участието в Предизвикателството не е обвързано с покупка на продукт.

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Предизвикателството по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Предизвикателството и участниците в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците декларират, че се съгласяват да предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Предизвикателството и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Предизвикателството и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда имената на профилите им в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Предизвикателството, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящото Предизвикателство участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари, снимки, видеа или връзки към външно съдържание (видео и друго) да бъдат използвани от Организатора на Предизвикателството за целите и нуждите на Предизвикателството.

 

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството в интернет страницата на адрес: www.coca-cola.bg
 2. За целия период на Предизвикателството всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до администраторите на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg).
 3. Участвайки в това Предизвикателство, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби, както и да спазват Условията за ползване на MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg)
 4. С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящото Предизвикателство.
 5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът на Предизвикателството може да изиска от получателя писмено позволение от родител/настойник да получи наградата си или приемане на наградата от страна на родител/настойник. При невъзможност да се предостави поисканото разрешение, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг участник, избран посредством електронен жребий на случаен принцип в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg).
 6. Настоящото Предизвикателство по никакъв начин не е обвързано с и/или промотирано от Apple Inc.