РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта "Сподели снимка от Aniventure Comic Con 2018, тагни @cocacolabulgaria и може да спечелиш награда" ("Играта") е "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД,  София, ул. "Рачо П. Казанджията" № 8. 
 2. Организатор на Играта е "Амекси" ООД, гр. София, ул. "Христо Максимов" № 7 ("Организатор").
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу "Официални правила"), както и на условията за ползване на Instagram и на профилa на Coca-Cola Bulgaria (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/) в Instagram.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от петък, 14.09.2018 г., до 23.59 ч. в понеделник - 17.09.2018 г. /включително/.

 

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 16-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на Емил Конрад, Персиян "Persi Army" Петров, Станислав "WickyBG" Чакъров, Станислав Койчев-Стан, Стефани Петкова, Павел Тихомиров Колев, Цветослав Цонев-Цуро, Андреа Банда Банда, Йордан Момински, служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., "Кока-Кола България" ЕООД, "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД, "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, "Играчи" ООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

 

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта (https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii).
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com) според условията за ползване на приложението: https://help.instagram.com/581066165581870 
 3. През своя профил в мобилното приложение Instagram участникът трябва да:
  • публикува своя, направена на събитието Aniventure Comic Con 2018 (15-16 септември, Inter Expo Center, бул. "Цариградско шосе" 147, София) снимка и отбележи (тагне) на споделената от нея/него снимка профила на Coca-Cola Bulgaria: @cocacolabulgaria 
 4. За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под поста на Coca-Cola Bulgaria, обявяващ началото на Играта на 14.09.2018 г. в Instagram, в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 5. Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса на съответния участник за спечелване на награда.
 6. Всеки участник потвърждава, че има съгласието на присъстващи в качвани от нея/него снимки трети лица за използването на въпросните материали за участие в Играта. 
 7. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company. 

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъдат 2 (двама) на брой и ще бъдат изтеглени посредством електронен жребий на случаен принцип на 18.09.2018 г.
 2. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
  • Тениска Coca-Cola - 2 броя 
 3. Един победител може да получи само една награда. 
 4. Стойността на описаната в т. 2 от настоящия раздел награда надвишава 30 лв. 

 

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Печелившите участници ще бъде избрани на 18.09.2018 г. и ще бъдат обявени с коментар под поста за Играта на 18.09.2018 г. в профила на Coca-Cola Bulgaria мобилното приложение Instagram: https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/
 2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 3. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в Instagram профила на Coca-Cola Bulgaria (@cocacolabulgaria), без за това публикуване да ѝ/му се дължат каквито и да било компенсации. 

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участниците, спечелили награда, следва да се свържат с Coca-Cola Bulgaria чрез лично съобщение в Instagram (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/) в срок от 48 часа след обявяването им в Instagram профила @cocacolabulgaria (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/) и да предоставят трите си имена и телефон за връзка. 
 2. Всеки победител, избран на случаен принцип, ще получи 1 награда – тениска Coca-Cola.
 3. Наградата ще бъде доставена най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни по куриер за сметка на Организатора, след като победителят предостави адрес за доставка.  
 4. Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че печеливш участник не окаже необходимото съдействие за получаване на наградата си. 
 5. Организаторът няма да разглежда коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • не са авторски;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид коментарите и снимките, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
 7. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 8. Публикуваните в Instagram снимки за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
 9. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
 10. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
 11. Ако Организаторът и неговите партньори не могат да осъществят контакт с печеливш участник в рамките на 48 часа, участникът не даде три имена и телефон за връзка, посочените от участника адрес и телефон за доставка са грешни/недействителни и/или участникът не съдейства за получаване на наградата си, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, изтеглен посредством електронен жребий на случаен принцип, според описаната в настоящите правила процедура.
 12. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си на награда. 

 

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, снимки и връзки към съдържание в интернет, публикувани в рамките на Играта.
 2. Организаторът на Играта не носи отговорност за авторските права върху коментарите и снимките и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху коментари и снимки, участващи в Играта.
 3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
 4. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
 5. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.
 6. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира полученото от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).
 7. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на мобилното приложение Instagram (www.instagram.com).
 8. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да покрива каквито и да било евентуални допълнителни разходи за ползване на интернет, натрупани от участник вследствие на участие в Играта.
 9. Организаторът на Играта не носи отговорност за провеждането, промени в графика на провеждане и/или евентуалната отмяна на събитието Aniventure Comic Con 2018 (15-16 септември, Inter Expo Center, София). Организаторът и неговите партньори не носят отговорност за сигурността на събитието Aniventure Comic Con 2018 (15-16 септември, Inter Expo Center, София). 
 10. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да поема каквито и да било разходи за достъп до събитието Aniventure Comic Con 2018 (15-16 септември, Inter Expo Center, София).    

 

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и профилна снимка в Instagram биха могли да станат публични и да бъдат използвани в  интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.
 2. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им показване в Instagram профила на Coca-Cola Bulgaria (@cocacolabulgaria).
 3. С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие да бъдат снимани по време на събитието Aniventure Comic Con 2018 (15-16 септември 2018 г., гр. София, Inter Expo Center, бул. "Цариградско шосе" 147) и снимки и видеоматериали с тяхно участие да бъдат качвани в профила на Fanta Bulgaria в Instagram (@fantabulgaria), Facebook страницата на Coca-Cola (BG) (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria), Viber канала на Coca-Cola Bulgaria (https://chats.viber.com/tastethefeeling/en), MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), Coca-Cola Journey (www.coca-cola.bg), Facebook страницата на Fanta Bulgaria (https://www.facebook.com/fantabulgaria), Instagram профила на Coca-Cola Bulgaria (@cocacolabulgaria), сайта www.comiccon.bg и Facebook страницата https://www.facebook.com/comiccon.bg/ , без за това да им се дължат каквито и да било компенсации. 

 

РАЗДЕЛ 14

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на играта в интернет страницата на адрес: https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii
 2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook страницата на Coca-Cola Bulgaria (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria) или до профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (@cocacolabulgaria).
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

ЧАСТ 15.

ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1 г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените в профил в МySPARX x WOAH данни може да бъде получена посредством:

•           Уведомлението за защита на личните данни: (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и директно в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

Заявени при регистрацията на профил в MySPRARX x WOAH съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

•           Опциите в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com