1.  ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор, съвместно с „Аркин България“ и верига магазини Sport Depot.

 

2.  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната), както и в обектите Boopas и Freddo Gelato.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

3.  ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в обекти Boopas и Freddo Gelato на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

Списък с тези обекти е част от Приложение 2 на Официалните правила

 

4.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията ще стартира на 01.08.2018 г. и ще продължи до 31.08.2018 г.

4.2. Организаторът си запазва правото да удължава или съкращава периода на Промоцията след като е оповестил публично промяната в срока на сайта в съответствие с правилата.

 

5.  УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

5.1. Участващите продукти са: Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Coca-Cola Cherry, Coca- Cola Cherry Без Захар, Fanta, Schweppes Sprite, Fuzetea, Банкя, Monster, Cappy Pulpy, Cappy Plus.

 

6.  ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

6.1.1. Комплект за тенис на маса – общо 4  броя.

6.1.2. Волейболна топка – общо 8 броя.

6.1.3. Спортна бутилка – общо 16 броя.

6.1.4. Комплект за бадминтон общо 4 броя.

6.1.5. Комплект за плажни игри – общо 16 броя.

6.1.6. Моментна награда- ваучер от Sport Depot на стойност 20 лв – общо 3500.

6.1.7. Колело – 1 брой.

6.2. Наградите:  Компелкт за бадмингтон, колело и волейболна топка са на стойност над 30 лв.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

7.  МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на продукти от участващите на обща стойност минимум 3,5 лева, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка. При извършването на покупката, участникът получава скреч карта, с която може да спечели моментна награда(Ваучер) или право на участие в жребии за допълнителни награди. Моментната награда се получава веднага, на място в съответния търговския обект от вериги Boopas и Fredo Gelato. Ваучерът на стойност 20 лева дава право на отстъпка до тази сума, при покупки на стойност над 100 лева на артикули на редовна цена в магазини Sport Depot на територията на Република България.

Ако участникът получи право за участие в жребии, трябва да впише две имена и телефон за контакт, за да може да бъде потърсен при спечелване на награда. Попълнената скреч карта се предава в търговския обект, за да участва в тегленето на наградите.

7.2. Печелившите ще бъдат изтеглени  не по-късно от две седмици от края на промоцията в присъствието на нотариус.

7.2.12. В рамките на една седмица след жребия, представител на Организатора, ще се свърже с потребителя и той ще бъде помолен да се идентифицира.

7.2.13. Участници, които не са били открити от Организатора на регистрираните телефонни номера, губят правото си да получат наградите.

           Организаторът няма да носи отговорност за непоискани награди. 

7.2.14. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин: 
Наградите ще бъдат налични за вземане от офис на Организаторите до 1 седмица след изтеглянето на жребия и в рамките на 2 месеца след тегленето на жребия.

Точното мястоза вземането на наградите ще бъде оповестено на всеки победител по телефона.

Ако в период от 2 месеца след жребия наградата не бъде потърсена, участникът губи право да я потърси.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН ) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

 В попълнената декларация, всеки победител ще има възможност да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име, местожителство, глас и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за победител без никакви други задължения от страна на Организатора.

 

8.  ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

 

9.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ

9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Чрез участието си в играта участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

 

10.  БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

 

11.  ОТМЯНА

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 

12.   СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 

13.   ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

13.2.  ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

∙          Информираност;

∙          Достъп до собствените си лични данни;

∙          Коригиране (ако данните са неточни);

∙          Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

∙          Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

∙          Преносимост на личните данни между отделните администратори;

∙          Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

∙          Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

∙          идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

∙          идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата, когато това е необходимо;

∙          директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

 

Приложение 2 - Списък с търговски обекти на Boopa's и Freddo Gelato, участващи в Промоцията

 

1.       Южен парк – вход Козяк BIBOP

2.       Южен парк – вход Бяла черква BIBOP

3.       Южен парк – вход Бяла черква Boopa`s

4.       Бул.Стамболийски -  вход МОЛ Стамболийски  Boopa`s

5.       Вход Централна автогара Boopa`s

6.       Вход Централна автогара BIBOP

7.       Южен парк – вход Нишава BIBOP

8.       Южен парк – вход Нишава Boopa`s

9.       Парк Заимов BIBOP

10.     Зоопарк Маймуните Bibop

11.     Съдебна Палата BIBOP

12.     Южен Парк Гоце Делчев Bibop

13.     Мария Луиза до Халите BIBOP

14.     Орлов мост-Царевец  BIBOP

15.     Спирка хотел Плиска BIBOP

16.     Борисова Градина Слончето Boopa`S

17.     Борисова Градина Слончето Bibop

18.     Южен Парк Тенис Маси Bibop

19.     ”Зоопарк Мечките Bibop

20.     Пред Булбанк – срещу Света Неделя Boopa`s

21.     Пред Булбанк – срещу Света Неделя BIBOP

22.     Борисова градина – вход Ариана BIBOP

23.     Борисова градина – вход Ариана Boopa`s

24.     Драган Цанков – вход Васил Левски Boopa`s

25.     Парк „Света троица” BIBOP

26.     Театър Иван Вазов Bibop

27.     Театър Иван  Вазов Boopa`S

28.     Център по хигиена Boopa`s

29.     Вход баня Мадара BIBOP

30.     Южен парк – вход Атракцион Boopa`s

31.     Баба Илийца парка  BIBOP

32.     Вход Герена Boopa`s

33.     Ул. Пиротска / ул. Христо Ботев BIBOP

34.     Римска стена Boopa`s

35.     Бул.Витоша / ул. Стефан Сарафов Boopa`s