Водата е основната и най-значима част във формулата на живота. Познавайки ролята на водата за света около нас, но и като най-важната съставка на всяка произведена напитка, Kомпанията Кока-Кола инвестира целенасочено и дългосрочно в опазването на най-ценния ни природен ресурс и в повишаване на осведомеността относно опазването на водите.

В навечерието на Деня на река Дунав – 29 юни, Фондацията Кока-Кола, Kомпанията Кока-Кола, Международната комисия за опазване на река Дунав / МКОРД / и WWF отчетоха постигнатия напредък в 7-годишното партньорство за опазването на реките и влажните зони по поречието на река Дунав.

До 2020 г. партньорството на WWF, Кока-Кола и МКОРД ще увеличи капацитета на реката с еквивалента на 4 800 олимпийски басейна (12 милиона м³) и ще възстанови влажни зони с площ, равняваща се на над 7 422 футболни игрища (53 км²). Безвъзмездната финансова помощ от Фондация Кока-Кола е за над 20 млн. евро и подкрепя възстановяването на влажните зони в шест държави  - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия.

Три от проектите за възстановяване на реки и влажни зони вече са реализирани в България, Сърбия и Австрия, а още шест са в различни стадии на изпълнение. Въпреки някои забавяния, сегашната серия от проекти ще доведе (по предварителни оценки) до увеличаване на речния капацитет с 12,85 милиона м3 вода (спрямо планираните 12 милиона м3) и възстановяване на 6 829 хектара влажни зони (спрямо планираните 5 327 ха). С пътуващата изложба „Обиколка на живия Дунав“ Партньорството вече е достигнало пряко до 75 250 души, и непряко – чрез традиционни и социални медии – до над 9 милиона.

„Дейностите на Партньорството „Жив Дунав“ във влажните зони Персина и Калимок в Северна България ще доведат до възстановяване на над 37 км² площ и увеличаване на речния капацитет с над 7 милиона м3 вода. Заедно се очаква те да допринесат най-големите ползи по отношение на задържане на водите в рамките на Партньорството „Жив Дунав“”, съобщи Андреас Бекман, директор на Дунавско-Карпатската програма на WWF.

Влажните зони са разположени в и около Природен парк „Персина“ на едноименния дунавски остров, който е гореща точка на биоразнообразие, включително дом на колонии пеликани, но също и печално известен като мястото на някогашния сталинистки концлагер и затвор.

„През последните години нашето партньорство с WWF по проекта „Жив Дунав“ доведе до съживяването на влажните зони и развитието на устойчив туризъм и благосъстоянието на местните общности. С подкрепата на Фондация Кока-Кола, Партньорството „Жив Дунав“ се фокусира върху постигането на нашата глобална цел: възстановяване и връщане обратно в природата на цялото количество вода, която използваме за нашите продукти“, уточни София Килифи, мениджър за връзки с обществеността и устойчивост на Coca-Cola за Централна и Източна Европа.

Влажните зони са горещи точки на биоразнообразие и в същото време предоставят безброй ползи и услуги за екосистемата и общностите. Въпреки това през последните 150 години са унищожени над 80% от разливните равнини и влажните зони около Дунава и неговите притоци. Последиците са драстично намаляване на популациите от риба и диви флора и фауна, влошаване на качеството на водата и увреждане на влажните зони, които не са в състояние да осигурят условия за развитие на ценните биологични видове или да служат за буфер срещу наводненията.

Партньорството „Жив Дунав“ вече носи ползи на природата и на хората:

·       Инсталирането на система от шлюзове доведе до повишаване на нивото на подземните води, което на свой ред спря пресъхването на някои от редките содени езера в Националния парк „Нойзидлер Зее“, Австрия. Проектът подтикна местни лица и институции към спасяване на други содени езера в района, с което подпомага необичайни форми на дивата флора и фауна, включително морски птици, отдалечени на много километри от морето.

·       В Широки Рид, Сърбия, разширяването и задълбочаването на съществуващия приточен канал и близкото езеро даде възможност на района да изпълнява първичната си екологична функция като развъдник на водни птици, риби и земноводни, както и като спирка за прелетни птици.

·       В Природен парк „Русенски Лом“, България, бе осигурено съфинансиране на европроект, като бяха отстранени две миграционни бариери и построен нов рибен проход, с което стана възможно свободното преминаване на рибата и възстановяването на защитени рибни популации.

·       Пътуващата изложба „Обиколка на живия Дунав“ вече има осъществени почти 60 спирки в България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия, с което повишава осведомеността за опазването на сладководните басейни.

В близките години, освен влажните зони Персина и Калимок в България, Партньорството „Жив Дунав“ ще подкрепя възстановявянето на биоразнообразието при крайречното езеро-меандър Барч-Олд-Драва, при заливната гора Ланкоч в Унгария, при петте притока на река Драва в Хърватия и при Гърла Маре и Четате в Румъния.