Компанията е шампион по оползотворяване на отпадъци и опазването на околната среда, казва изпълнителният директор на Екопак България Тодор Бургуджиев 

Todor_Burgudjiev
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на Екопак България

Екопак България АД

 

 • Господин Бургуджиев, тази година Кока-Кола обяви, че рециклира над 90% от производствените си отпадъци в България. Какво означава това и как се отразява на околната среда?

  - Кока-Кола е компания с високоотговорно отношение към опазването на околната среда. Непрекъснато внедрява и търси технологии и методи за намаляване на вредното въздействие върху природата. Инвестира огромни ресурси и си поставя високи цели, които успешно изпълнява. Само за 2016 година компанията е събрала и рециклирала над 1 787,128 т. отпадъци от опаковки само от производствените си бази. А от пуснатите на пазара опаковки са събрани и рециклирани 8 967,726 т.  Ефектът върху природата е огромен, изчислен в спасяване от изсичане на хиляди дървета, спестени са огромни количества природни ресурси – вода, електроенергия, петрол и въглеродни емисии. При производството на нови продукти ние наблюдаваме непрекъснат стремеж към намаляване на използваното количество вода и електричество, и увеличаване на процента на рециклиране на отпадъците.

  Всяка година в резултат на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци Екопак България удостоверява резултатите с издаването на СО2 сертификат. Методологията, приложена за изчисляване на емисиите, използва подхода „Анализ на жизнения цикъл“ и е в съответствие с международните стандарти ISO 14040 и ISO 14044. Изчисленията се основават на понятието за „спестено въздействие“ - материали, получени от рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, които заместват суровини и съответно се генерира енергия. Системата обхваща всички видове опаковки и материали, както и всички специфични детайли на дейностите по събиране, сортиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. 
 • Кока-Кола и Екопак са пионери в разделното събиране на отпадъци в България. Как изглежда общата ви работа през годините до сега?

  - Като част от Системата на Кока-Кола в България, Кока-Кола ХБК е наш акционер и е председател на съвета на директорите на Екопак България. От тази позиция, ръководството на компанията активно участва в разработването на нашите стратегии и бизнес планове. Това само по себе си говори за отговорност не само към бизнеса, но и към потребителите - обикновените граждани. Здравето и доброто състояние на всеки един потребител е наш общ приоритет. Компанията си е поставила амбициозни и високи цели в корпоративната си стратегия 2020 по отношение на опазването на околната среда и по-конкретно намаляване на използваните природни ресурси и увеличаване на количествата събрани и рециклирани отпадъци от опаковки. През 2016 г. Екопак България е събрала и предала за рециклиране от името на Кока-Кола 60% от всички опаковки, пуснати на пазара.

  Изградили сме успешни партньорски взаимоотношения, които се простират извън управлението на отпадъците и тяхното рециклиране. Те се пренасят в дългогодишни и устойчиви социални инициативи. Пример за такава инициатива е „Моят зелен град“, която се провежда вече 11 години. Екологична кампания, която показва как всички ние можем да допринесем за подобряването на околната среда, фокусирайки се върху залесяването и опазването на горите. Екопак България подкрепя и всички събития организирани от Кока-Кола в България, като сме поели ангажимента да обезпечим почистването и извозването на отпадъците по време на провеждането им, такива са Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour и „Купата на Coca-Cola“. През годините сме провели обучения за ползите от разделното събиране и затова как функционира системата, предназначени за служителите на компанията в двата завода в Банкя и Костинброд. Партнираме си и в програмата за лидерство „Кристално чисти“. 
 • Извън ангажиментите за оползотворяване на отпадъци, какви нови инициативи ви предстоят заедно?

  През тази година положихме сериозна  основа за разширяване на нашето сътрудничество, като излъчихме множество общи екологични послания към крайните потребители в рамките на нашия най-нов и много амбициозен проект – кампания ЗАЕДНО. Проектът е 3-годишен и има за цел създаването на Програма за споделена стойност за Екопак и нейните клиенти. Крайната цел е популяризирането и увеличаването на разделното събиране и рециклиране в България. Основният механизъм е обединяване на рекламата на нашите клиенти и предлаганите от тях продукти ведно с комуникацията за важността и ползите за всички нас от разделното събиране, рециклирането и опазването на околната среда.

Изтегляне на сертификат във формат PDF