Компанията е шампион по оползотворяване на отпадъци и опазването на околната среда, казва изпълнителният директор на Екопак България Тодор Бургуджиев.

Господин Бургуджиев, тази година Кока-Кола обяви, че рециклира над 90% от производствените си отпадъци в България. Какво означава това и как се отразява на околната среда?

- Кока-Кола е компания с високо отговорно отношение към опазването на околната среда. Непрекъснато внедрява и търси технологии и методи за намаляване на вредното въздействие върху природата. Инвестира огромни ресурси и си поставя високи цели, които успешно изпълнява. Само за 2016 година компанията е събрала и рециклирала над 1 787,128 т. отпадъци от опаковки само от производствените си бази. А от пуснатите на пазара опаковки са събрани и рециклирани 8 967,726 т. Ефектът върху природата е огромен, изчислен в спасяване от изсичане на хиляди дървета, спестени са огромни количества природни ресурси – вода, електроенергия, петрол и въглеродни емисии. При производството на нови продукти ние наблюдаваме непрекъснат стремеж към намаляване на използваното количество вода и електричество, и увеличаване на процента на рециклиране на отпадъците.

Всяка година в резултат на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци Екопак България удостоверява резултатите с издаването на СО2 сертификат. Методологията, използвана за изчисляване на емисиите, използва подхода „Анализ на жизнения цикъл“ и е в съответствие с международните стандарти ISO 14040 и ISO 14044. Изчисленията се основават на понятието за „спестено въздействие“ - материали, получени от рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, които заместват суровини и съответно се генерира енергия. Системата обхваща всички видове опаковки и материали, както и всички специфични детайли на дейностите по събиране, сортиране, транспортиране и  оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Todor_Burgudjiev
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на Екопак България

Екопак България АД

Кока-Кола и Екопак са пионери в разделното събиране на отпадъци в България. Как изглежда общата ви работа през годините до сега?

- Като част от Системата на Кока-Кола в България, Кока-Кола ХБК е наш акционер и е председател на съвета на директорите на Екопак България. От тази позиция, ръководството на компанията активно участва в разработването на нашите стратегии и бизнес планове. Това само по себе си говори за отговорност не само към бизнеса, но и към потребителите - обикновените граждани. Здравето и доброто състояние на всеки един потребител е наш общ приоритет. Компанията си е поставила амбициозни и високи цели в корпоративната си стратегия 2020 по отношение на опазването на околната среда и по-конкретно намаляване на използваните природни ресурси и увеличаване на количествата събрани и рециклирани отпадъци от опаковки. През 2016 г. Екопак България е събрала и предала за рециклиране от името на Кока-Кола 60% от всички опаковки, пуснати на пазара.

Изградили сме успешни партньорски взаимоотношения, които се простират извън управлението на отпадъците и тяхното рециклиране. Те се пренасят в дългогодишни и устоичиви социални инициативи. Пример за такава инициатива е „Моят зелен град“, която се провежда вече 11 години. Екологична кампания, която показва как всички ние можем да допринесем за подобряването на околната среда, фокусирайки се върху залесяването и опазването на горите. Екопак България подкрепя и всички събития организирани от Кока-Кола в България, като сме поели ангажимента да обезпечим почистването и извозването на отпадъците по време на провеждането им, такива са Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour и Купата на Coca-Cola. През годините сме провели обучения за ползите от разделното събиране и затова как функционира системата, предназначени за служителите на компанията в двата завода в Банкя и Костинброд. Партнираме си и в програмата за лидерство „Кристално чисти“.

- Извън ангажиментите за оползотворяване на отпадъци, какви нови инициативи ви предстоят заедно?

- През тази година положихме сериозна  основа за разширяване на нашето сътрудничество, като излъчихме множество общи екологични послания към крайните потребители в рамките на нашия най-нов и много амбициозен проект – кампания ЗАЕДНО. Проектът е 3-годишен и има за цел създаването на Програма за споделена стойност за ЕКОПАК и нейните клиенти. Крайната цел е популяризирането и увеличаването на разделното събиране и рециклиране в България. Основният механизъм е обединяване на рекламата на нашите клиенти и предлаганите от тях продукти ведно с комуникацията за важността и ползите за всички нас от разделното събиране, рециклирането и опазването на околната среда.