Официални правила на потребителска промоция Магазинчето на квартала

Официални правила на потребителска промоция Магазинчето на квартала

"Купи Кока-Кола продукти на стойност 5 лв. от марките Coca-Cola и/или Fanta, и/или Sprite, и/или Schweppes, и/или Банкя, вземи скреч карта и може да спечелиш:

 

1. Торбичка за пазаруване (чанта)

 

 

2. Парти грил 

 

 

3. Мини хладилник" 

 

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Купи Кока-Кола продукти на стойност 5 лв. от марките Coca-Cola и/или Fanta, и/или Sprite, и/или Schweppes, и/или Банкя, вземи скреч карта и може да спечелиш:

 

1. Торбичка за пазаруване (чанта) 

 

 

2. Парти грил 

 

 

3. Мини хладилник

 

Наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

2.4 Официалните правила са качени на: https://www.coca-cola.bg/

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

 

ЧАСТ 4.ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). 

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 12.07.2021 г. и продължава до 05.09.2021 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки” са всички вкусове и опаковки под марките Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Банкя.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: торбичка за пазаруване (чанта),

парти грил, мини хладилник.

7.2 Общ брой награди: 51 000 бр. торбичка за пазаруване; 1700 бр. парти грил; 50 бр. Мини хладилник

7.3 Наградата „мини хладилник“ е на стойност над 100лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимия данък върху стойността на същата.

7.4 Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, както и същият организатор осигурява доставката на наградите. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Биспоук. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

 

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят продукти на стойност 5 лв. от участващите опаковки, посочени в ЧАСТ 6, наведнъж. При покупка на продукти на стойност 5лв. наведнъж, от участващите опаковки в произволна комбинация, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване: 

- „Чанта” – потребителят има право да получи един брой чанта (торбичка за пазаруване), описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект; 

- „Парти грил” – потребителят има право да получи един брой парти грил, описан в т. 7, веднага, на място в търговския обект; 

- „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

8.1.3 Всеки закупил  продукти на стойност 5 лв. от участващите опаковки и марки, независимо от това дали неговата скретч карта е печеливша или не, може да участва за голямата награда „мини хладилник“. Желаещият да участва трябва да откъсне отрязъка от скретч картата, където има място за попълване на две имена, телефонен номер и имейл, да попълни необходимата информация и да пусне скретч картата в лотарийната кутия в съответния търговски обект участващ в кампанията. Минималната възраст за участие за голяма награда „мини хладилник“ е 16г.

8.1.4. Награди ще бъдат раздадени в едномесечен срок след края на промоцията. ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1 Получаване на наградите на място (чанта, парти грил). Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на продукти на стойност 5 лв. наведнъж под марките Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes,Банкя от участващите опаковки, от участващ обект и изтеглена печеливша скреч карта с надпис „Чанта” или „Парти грил“.

9.2 Получаване на награда „мини хладилник“.  Спечелилите голямата награда, 50 участници,  ще бъдат изтеглени най-късно до 25-ти септември. Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията за участие със скретч картата до 7-ми октомври. След уточняване на адрес и място на получаване на наградата, в рамките на 10 дни спечелилите участници ще получат своите награди. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата, данните им са непълни и неточни и/или не могат да бъдат открити на предоставените от тях данни за контакт, участниците губят право за награда.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ.ЛИЧНИ ДАННИ

13.1 С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес DataProtectionOffice@cchellenic.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

• Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

• Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

• Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

• Право на ограничаването на обработката на лични данни;

• Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

• Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

• Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

• Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и на телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

• идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

• идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за телефонен номер и пълен адрес за предоставяне на физическата – малка награда;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством: 

• Уведомлението за защита на личните данни;

• Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DataProtectionOffice@cchellenic.com;

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.Приложение № 2: Промоционални награди

 

Промоция:

 

“Купи Кока-Кола продукти на стойност 5 лв. от марките Coca-Cola и/или Fanta и/или Sprite, и/или Schweppes, и/или Банкя вземи скреч карта и може да спечелиш:

1. Торбичка за пазаруване

2. Парти грил

3. Мини хладилник “