ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ “КОЛЕДА 2021 в Кауфланд“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ “КОЛЕДА 2021 в Кауфланд“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„КОЛЕДА 2021 в Кауфланд“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Кампанията, обявявайки това чрез официални съобщения на www.coca-cola.bg и чрез рекламни материали, които се разпространяват в участващите обекти.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Кампанията се провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на търговска верига „Кауфланд“, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Кампанията, до изчерпване на наградите в съответния търговски обект.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица над 16 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Награди и скреч карти могат да бъдат получени в търговски обекти на търговска верига Кауфланд в периода от 29.11.2021 г. до 31.12.2021 г. или до изчерпване на количествата награди в съответен участващ обект, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" са продукти в следните видове и опаковки: 1L Coca-Cola, 1L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Coca-Cola, 1.5L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L Sprite, 2L Coca-Cola, 2L Coca-Cola Без Захар, 2L Fanta Портокал и 2L Sprite в пластмасови опаковки с промоционален етикет КО-ЛЕ-ДА и промоционална капачка КОЛЕДА.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. С участие в Кампанията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди:

 

7.1.1.      С участие чрез предоставяне на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА по механизма описан в т.8.1, може да бъде спечелена следната награда:

брандирана метална кутия със специален коледен дизайн на Кока Кола – една от 3 различни вида, според наличните в съответния награден център (Приложение 2 – неразделна част от настоящите правила).

7.1.2.      С участие чрез получаване на скреч карта при спазване на механизма, описан в чл. 8.2., може да бъде спечелена следната награда:

·       Coca-Cola чаша с коледен дизайн (Приложение 2 – неразделна част от настоящите правила).

 

7.3. Общ брой награди:

·       48,000 бр. награди по чл. 7.1.1. общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд  - кутии, по 16,000 броя от всеки от трите дизайна по Приложение 2.

·       46,000 бр. награди по чл. 7.1.2. общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд -  Coca-Cola чаша с коледен дизайн

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. Кампанията се провежда в посочения в част 5 период във всички обекти от магазинната мрежа на верига „Кауфланд“ на територията на страната, обозначени с рекламни материали

до 31.12.2021 г. или до изчерпване на количествата награди в съответен участващ обект, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

8.1.1. Участието в Кампанията за награда по чл. 7.1.1. е свързано със закупуване на участващи продукти. При покупка на една бутилка от участващите продукти от участващ в Кампанията обект, участникът получава възможност да потърси под капачката една от сричките в думата КО-ЛЕ-ДА. Потребителят следва да събере три капачки с по една различна сричка, така че заедно те да изписват думата КО-ЛЕ-ДА. При наличие на три капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА, участникът има право да вземе една от трите вида коледни кутии (описани в т.7.1.1.) от награден център, като в търговските обекти от търговска верига Кауфланд, капачките се предават на служител на Информация в магазините на Кауфланд и потребителят избира награда по чл. 7.1.1.  в зависимост от наличните дизайни в съответния търговски обект/ награден център.

8.1.2. Наградите по т. 7.1.1. се получават от наградни центрове, като в търговските обекти от търговска верига Кауфланд, трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА се предават на гише „Информация“. Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на сайт coca-cola.bg Награди по т. 7.1.1 ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди в наградните центрове. Количеството на промоционалните награди общо за търговските обекти на търговска верига Кауфланд е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи представил в награден център с неизчерпани награди три капачки със срички изписващи КО-ЛЕ-ДА - първи получил” до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за предоставяне на награди, надвишаващи посоченото в чл. 7.3. количество.

 

8.2. За спечелване на наградата, описана в т. 7.1.2, е необходима покупка на два Участващи продукта  - продукти в пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite с промоционални етикети, като продуктите трябва да са закупени в търговски обект на Кауфланд в България и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка. Участникът следва да представи касовата си бележка, съдържаща поне два участващи продукта, закупени в търговски обект на Кауфланд в България на бюро „Информация“ в търговския обект. Това му дава възможност да изтегли скреч карта за всеки два участващи продукта в една касова бележка и може да спечели награда по чл. 7.1.2. на място в обекта, до изчерпване на тези награди в съответния търговски обект. При изтегляне на скреч карта/-и служител на гише „Информация“ полага печат или подпис на гърба на бележката, с цел индикирането, че потребителят се е възползвал от правото си да изтегли всички скреч карти при покупка на Участващи продукт в Участващ обект на Кауфланд със съответната касова бележка и връща касовата бележка на потребителя. Повторно използване на една касова с подпис или печат на гърба й за изтегляне на нова скреч карта не се допуска и нова скреч карта няма да се предостави. След получаване на скреч карта, участникът изтрива полето на скреч картата и разбира на момента дали печели наградата, описана в т. 7.1.2.

8.3 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

Информация за Кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите по 7.1.1. ще бъдат раздавани в наградни центрове на Кауфланд в посочения в част 5 период срещу представяне на гише „Информация“ едновременно на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА, до изчерпване на налични награди по т.7.1.1. в съответен награден център на Кауфланд. Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч., както и на сайт coca-cola.bg

9.2. Спечелването на Наградата, описана в т. 7.1.2, се извършва в търговския обект на Кауфланд, веднага след изпълнение на условието по т. 8.2. и изтриване на скреч-карта на Информаци, срещу представяне на скреч карта, на която е посочено, че е печеливша, до изчерпване на налични награди по т.7.1.2. в съответен  търговски обект на Кауфланд.  

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове, търговски обекти и бройки награди.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Кампанията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, а по-конкретно правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставянето на награди и другите условия, описани по- горе.

При неприемане на Официалните правила Организаторът не може да предостави описаните тук услуги/възможности/награди.

Организаторът и Кауфланд не събират и не обработват лични данни на участниците в играта.

 

ЧАСТ 14. ОТГОВОРНОСТ

14.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на промоционални капачки и скреч карти за участие в Кампанията.

14.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки и скреч карти за участие в Кампанията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, представил три капачки изписващи КОЛЕДА и/или печеливша скреч карта в периода,посочен в част 5.

14.3. Всички капачки и скреч карти за участие в Кампанията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

14.4. Организаторът на Кампанията не отговаря за качеството на наградите.

14.5. Организаторът на Кампанията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) - за награди на стойност над 120 лв с ДДС 

14.6. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било евентуални разходи на участник в Кампанията, натрупани вследствие на действия, свързани с Кампанията.

14.7. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за декларирани неверни данни и/или възникнали от това щети за участниците.

14.8. Организаторът на Кампанията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

 

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални награди*

Промоция:

„КОЛЕДА 2021 в Кауфланд“

Награди по т. 7.1.1.* - кутия в три различни дизайна:

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

 

Награда* по 7.1.2. – Coca-Cola чаша с коледен дизайн:

 

Лице                                                    Гръб

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел 

 

Приложение № 3: Промоционални етикети и капачки