ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “КОЛЕДА 2021”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “КОЛЕДА 2021”

03/11/2021

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„КОЛЕДА 2021“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията, до изчерпване на наградите в съответния награден център.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 8.11.2021 г. и продължава до 23.12.2021 г. или до изчерпване на количествата награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" са продукти от 1L Coca-Cola, 1L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Coca-Cola, 1.5L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Fanta Orange, 1.5L Sprite, 2L Coca-Cola, 2L Coca-Cola Без Захар, 2L Fanta Orange и 2L Sprite в пластмасови опаковки с промоционални с етикети КО-ЛЕ-ДА и капачка КОЛЕДА.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

брандирана метална кутия със специален коледен дизайн на Кока Кола - 3 различни вида - Приложение 2.

7.2. Общ брой награди: 408 000 бр. , по 136 000 броя от всеки от трите дизайна по Приложение 2.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоцията се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят бутилка от участващите продукти. При покупка на една бутилка от участващите продукти от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да потърси под капачката една от сричките в думата КО-ЛЕ-ДА. Потребителят следва да събере три капачки с по една различна сричка, така че заедно те да изписват думата КО-ЛЕ-ДА. При наличие на три капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА, участникът има право да вземе един от трите специални коледни кутии от награден център (виж списъка тук) , в зависимост от наличните награди от различните дизайни.

8.1.2. Наградите се получават от наградни центрове срещу представяне на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА. Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на сайт coca-cola.bg

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди в наградните центрове.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи представил в награден център с неизчерпани награди три капачки със срички изписващи КО-ЛЕ-ДА - първи получил” до изчерпване на количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за предоставяне на награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите ще бъдат раздавани срещу представяне едновременно на трите печеливши капачки, изписващи думата КО-ЛЕ-ДА от участника в някой от наградните центрове, където са налични награди.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове, наградни центрове и бройки награди.

 

Приложение № 2: Промоционални награди*

Промоция:

„КОЛЕДА 2021“

 

 

*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

Приложение № 3: Промоционални етикети и капачки