ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „Добрият грил никога не свършва“ на Кока-Кола в Кауфланд

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „Добрият грил никога не свършва“ на Кока-Кола в Кауфланд

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. „Купи две бутилки от участващите опаковки, вземи скреч карта и можеш да спечелиш престилка или чаша на Coca-Cola. Участвай в томбола за голямата награда – Tefal OptiGrill!“, наричана по-нататък „Кампанията“, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  гр. София, ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, наричано по-нататък „Организатор“.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. С участието си в Кампанията участниците се съгласяват с настоящите Официални правила и се задължават да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.coca-cola.bg за целия период на Кампанията.

2.3. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч. и на интернет адрес: www.coca-cola.bg.

2.4. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Кампанията по всяко време, обявявайки това чрез рекламните материали или на посочените в т. 2.3 телефон и интернет адрес.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички обекти от веригата Кауфланд.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Кампанията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, „Кока-Кола България ЕООД“, „Кока-Кола Хеленик БСО“, „Кока-Кола Хеленик БСС“, Организаторът,  рекламните агенции, свързани с Кампанията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с участващите опаковки, както и роднини по права линия от първа степен(деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

4.2. При попълване на талона за участие участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за невярно декларирана възраст.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

 

5.1. Кампанията стартира на 25.05.2020 г. и продължава до 30.06.2020 г. или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, обявени на www.coca-cola.bg, което от изброените събития настъпи по-рано.

5.2. За избягване на всяко съмнение Кампанията започва на 25-ти май 2020 г. и ще продължи до 30-ти юни 2020 г. включително, или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

 

6.1. „Участващи опаковки“ са само пластмасови  бутилки с продукти Кока-Кола (Coca-Cola), Фанта (Fanta) и Спрайт (Sprite) в разфасовки от 1.5L и 2L.

6.2 В кампания участват всички вкусове на изброените марки на редовна цена:

Опаковки от 1.5Л:

Кока-Кола

Кока-Кола Без Захар

Фанта Портокал

Фанта Меднес

Фанта Лимон

Фанта Грозде

Фантя Бяла Праскова

Спрайт

 

Опаковки от 2Л:

Кока-Кола

Кока-Кола Без Захар

Фанта Портокал

Спрайт

 

6.3. В кампанията не участват артикули от т. 6.2. с намалена цена или участващи в други промоционални активности, в т. ч. опаковка от 2х1.5Л Кока-Кола.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. С участие в Кампанията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

 • Чаша на Coca-Cola;
 • Престилка на Coca-Cola.

7.2.  Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившите се определят чрез жребий в присъствието на Нотариус съгласно Раздел 8 от настоящите правила:

 • Грил OptiGrill с марка Tefal, модел GC712 – 120 бр.

7.3. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

7.4. В деня на реалното получаване на наградата, всеки печеливш подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола да представи лична карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция „Биспоук България“ ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

8.1. За участие в Кампанията е необходима покупка на два продукта Coca-Cola, Fanta всички вкусове или Sprite в опаковки от 1.5L, 2L, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч карта. Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1.

8.2. Наградите, описани в т. 7.1, се печелят на място в търговския обект, определен за Кампанията (награден център за награди по т. 7.1), веднага след изпълнение на условието по предходната точка.

8.3.1. За спечелване на наградите, описани в т. 7.2, е необходимо да бъде попълнен талон за участие в томбола, съдържащ две имена, телефон за връзка и номер на касов бон, издаден от търговския обект и съдържащ поне два от участващите в Кампанията продукти. Пускането на талона в кутията след касова зона дава право за участие в жребий за спечелване на една от описаните награди по т. 7.2.

8.3.2. Информацията, която се попълва в талона е следната:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
 • Две имена;
 • Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в Кампанията;
 • Отбелязване на съгласие с Общите правила и деклариране на навършени 16 г. и съгласие на родител за участници между 16 и 18 години.

8.3.3. При непопълване на всички полета, посочени в т. 8.3.2, участието в Кампанията не е възможно.

8.3.4 Тегленето на жребий ще се извърши в интервал от 2 седмици след изтичане на Кампанията в присъствието на нотариус.

8.2.4. Наградите в Кампанията ще бъдат връчени по следния начин:

Наградите по т. 7.2 ще бъдат доставени с куриер, избран от Организатора, като ще бъдат изпратени до 3 месеца от обявяването на печелившите и при условие, че печелившият е потвърдил адрес за доставка и е бил открит на посочения адрес. Куриерът ще посети адреса не повече от два пъти. Ако при първото посещение на куриер печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението.

Награди, които не са получени от печеливш в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Кампанията ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен победител. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

8.2.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.2.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Организаторът на Кампанията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

9.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

9.3. Организаторът на Кампанията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

9.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в част 7 от Официалните правила.

9.5. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

9.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

 

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

 

10.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.

 

11. ОТМЯНА

 

11.1. Организаторът има право едностранно да отмени Кампанията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на Кампанията или възникване на форсмажорни обстоятелства. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

12. СПОРОВЕ

 

12.1. Спорове между Организатора и участници в Кампанията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 

13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Кампанията участниците разбират , че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, а по-конкретно правилата за определяне на печеливши, предоставянето на награди и другите условия, описани по- горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Кампанията като се обади на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации, както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила Организаторът не може да предостави описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2. С участието в Кампанията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получават лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изискват предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;
 • Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

13.3. Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на Организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция; както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Предоставените от участниците лични данни са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Кампанията;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;
 • за данъчни цели съгласно българското законодателство.

При изпълнение на правилата за участие в Кампанията съгласно настоящите правила и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организатора, могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Организатора, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на Организатора (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Организатора, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

13.4 Организаторът ще съхранява личните данни за срок, съответно:

 • При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в Кампанията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Кампанията – 1 г. от заявяването за участие в Кампанията.
 • При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на Кампанията.

13.5. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на спечелена награда в Кампанията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

13.6. С участието в Кампанията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията.

 

Промоционални награди в кампанията: