ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „Купи 2 вкуса Cappy от 1L

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „Купи 2 вкуса Cappy от 1L

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Купи 2 вкуса Cappy от 1L, вземи скреч карта и можеш да спечелиш Cappy чаша“

наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламните материали или на посочения в т. 2.2. телефон.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 01.07.2021 г. и продължава до 31.07.2021 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1.„Участващи опаковки” са всички вкусове от 1L на Cappy сокове, нектари и плодови напитки.

6.2. В промоцията не участва Cappy Pulpy.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: Cappy чашa в 1 дизайн.

7.2 Общ брой награди: 36 000 броя чаши.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

 

8.1.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят 2 кутии от участващите опаковки, посочени в ЧАСТ 6, наведнъж. При покупка на 2 кутии наведнъж, от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „Печелиш чаша!” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „😊 😊 😊 “ – потребителят не печели награда;

 

8.1.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на 2 кутии от 1L на Cappy сокове, нектари и плодови напитки от участващите опаковки, наведнъж, от участващ обект и изтеглене на скреч карта с надпис „Печелиш чаша”.

 

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена  от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

 

Приложение № 2: Промоционални награди

 

Промоция:

„Купи 2 вкуса Cappy от 1L, вземи скреч карта и можеш да спечелиш Cappy чаша“

 

1.       Cappy чаша, в един дизайн